คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

4

2016

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดครบวงจรโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) รับนโยบายการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดครบวงจรโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย

เมษายน

4

2016

เปิดการอบรมสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต ปี 2559 จังหวัดนนทบุรี

4 เม.ย.59 เวลา 09.10 น. นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต ปี 2559 จังหวัดนนทบุรี ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี

เมษายน

4

2016

รับมอบรถเข็นวีลแชร์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

4 เม.ย.2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบรถเข็นวีลแชร์จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เมษายน

4

2016

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

4 เม.ย.2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และ 11/2559 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธาน

เมษายน

2

2016

เปิดงาน “15 ปี กองทุนหมู่บ้าน เพื่อประชาชน

2 เมษายน 2559 เวลา 19.30 น. ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “15 ปี กองทุนหมู่บ้าน เพื่อประชาชน รวมพลคนกองทุนอำเภอปากเกร็ด ส่งมอบความรักให้กันและกัน” เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างสมาชิกอันจะเป็นพลังผลักดันและเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดยการลงทุนในระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ในโอกาสนี้ สมาชิก กทบ. อำเภอปากเกร็ด ได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

เมษายน

2

2016

เปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2

2 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G โซนร้านทอง ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน”ช้อปสนุก สุดหรรษา สุดยอดภูมิปัญญา (OTOP) นนท์”ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-6

เมษายน

2

2016

เปิดโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน “เมืองนนท์

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน “เมืองนนท์ คนใฝ่รู้”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ และรณรงค์ปลูกฝังส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักอ่าน

เมษายน

1

2016

พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1เมษายน 2559 เวลา14.09 น.ณ วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559

เมษายน

1

2016

ตรวจความพร้อมของศูนย์บริการฯพร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

1 เมษายน 2559 ๅเวลา11.30 น. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวดนนทบุรี เซ็นทรัล พล่าซา เวสเกตส์ : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจความพร้อมของศูนย์บริการฯพร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

เมษายน

1

2016

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับพล.ท. พลรบ โชคระดา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับพล.ท. พลรบ โชคระดา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กรมพลาธิการทหารบก ครบรอบปีที่ 124