คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

20

2016

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

20 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ./ศป.ปส.อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มกราคม

20

2016

ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม

วันที่ 20 ม.ค.2559 เวลา 10.00 นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546   พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

มกราคม

19

2016

ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559

19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อสื่อสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อราชการสำคัญต่างๆ ให้กับผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบและร่วมปรึกษาหารือในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ที่มีผลกระทบกับประชาชน อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำจัดขยะมูลฝอย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การกำจัดผักตบชวา การรณรงค์การใช้น้ำอย่างชาญฉลาด ฯลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

มกราคม

19

2016

เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รุ่นที่

19 มกราคม 2559 เวลา14.00 น.ณ หอประชุมเอนกประสงค์วัดบางบัวทอง หมู่ที่ 3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รุ่นที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 18-26 มกราคม 2559 โดยมีท่านนายอำปากเกร็ด (นายสมยศ ศิลปีโยดม) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการอบรมฯครั้งนี้

มกราคม

19

2016

ตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม

วันที่ 19 ม.ค.2559 เวลา 10.00 นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546   พิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน , สารวัตรกำนัน ตำบลมหาสวัสดิ์ และแพทย์ประจำตำบลบางขนุน ณ ที่ทำการกำนันตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้น

มกราคม

19

2016

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี :- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

มกราคม

19

2016

ร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

19 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) เป็นประธาน เพื่อติดตาม สอดส่อง ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดนนทบุรี จำนวน

มกราคม

19

2016

ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 (นายระพี ผ่องบุพกิจ)

19 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 1 (นายระพี ผ่องบุพกิจ) ตามประเด็นการตรวจติดตามที่สำคัญของรัฐบาล ได้แก่ การเตรียมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งและการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำขาดแคลน การวางแผนการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ การดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนของรัฐบาล และการจัดเตรียมแผนที่ลำน้ำ / ถนน / เขตปกครอง

มกราคม

19

2016

เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดฯ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1

19 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชารัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพัฒนาระบบป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

มกราคม

19

2016

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี

19 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม