คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

29

2015

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่10/2558

29 ต.ค. 58 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่10/2558 โดยในการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นการประสานงานบูรณาการร่วมกันทำงาน ตัวอย่างเช่นการบูรณาการตรวจแคมป์แรงงานต่างด้าว และการป้องกันการเกิดอาชญากรรม เช่นการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) เป็นต้น

ตุลาคม

29

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2558

29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมบริหาร พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาที่สำคัญๆ อาทิ แนวคิดการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (7N) การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.

ตุลาคม

29

2015

ประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่10/2558

29 ต.ค. 58 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่10/2558 โดยในการประชุมเน้นถึงเรื่อง 1.Safety Zoning Campus  2.ความคืบหน้าโครงการตำบลละ 5 ล้าน  3.ความคืบหน้าเบิกจ่ายงบประมาณฯ กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล และ 4.การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม

ตุลาคม

28

2015

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี (กรอ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2559

28 ต.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี (กรอ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2559 เพื่อการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อทราบและพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ การเตรียมการรองรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โครงการ OSS

ตุลาคม

28

2015

ประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

28 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ด รวมทั้งสร้างความสะดวกสบายและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะเกร็ดต่อไป

ตุลาคม

28

2015

ประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี 2558 เนื่องในวันออกพรรษา ณ

28 ต.ค. 2558 เวลา 08.00 น. ณ ท่าเทียบเรือเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ ประจำปี 2558 เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ดีงาม และสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชุมชนต่อไป

ตุลาคม

27

2015

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

27 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ผ่าน 7 แนวคิด ได้แก่ มีการเตรียมการสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคต มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งชุมชนได้ประโยชน์โดยให้เศรษฐกิจสมัยใหม่สนับสนุนการขับเคลื่อน (Local Link-Global Reach) มีความปลอดภัยในสังคม ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความรักสามัคคีปรองดอง มีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม มีการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

ตุลาคม

27

2015

ประชุม “คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558”

27 ต.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ตุลาคม

27

2015

ประชุมศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 8/2558

27 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 8/2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและสถานการณ์ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป

ตุลาคม

27

2015

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโรงพยาบาลสีขาวระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญากับจังหวัดนนทบุรี

27 ต.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโรงพยาบาลสีขาวระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญากับจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เด็ดขาดในพื้นที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอันจะนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลสีขาวอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป