คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

26

2017

โครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และส่งเสริมให้มีกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปราศจากโรค

พฤศจิกายน

26

2017

เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ให้แก่ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี และสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ให้แก่ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี และสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้พื้นฐานของกฎหมายจัดสรรที่ดิน อาคารชุดและการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด รวมทั้งเพื่อประมวลข้อปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุดจัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา จำนวน 120

พฤศจิกายน

26

2017

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และเดินแถวทำความเคารพ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี และเดินแถวทำความเคารพ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดนนทบุรี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี

พฤศจิกายน

26

2017

ประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่

24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 43) โดยมีวาระประชุมสำคัญเพื่อพิจารณาผลการพิจารณาโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ

พฤศจิกายน

26

2017

ประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561

24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวาระประชุมสำคัญ อาทิ การพิจารณาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

พฤศจิกายน

26

2017

กิจกรรมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดหูช้าง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมงานวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งสมทบกับงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีมีกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ จำนวน

พฤศจิกายน

26

2017

แถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3×3

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand 3×3 Basketball Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup ประจำปีพุทธศักราช

พฤศจิกายน

26

2017

สำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์ศรีราษฎร์นิยม วัดราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม

พฤศจิกายน

24

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2560

23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2560 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณี ประชาชนยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง

พฤศจิกายน

24

2017

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมสามศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมสามศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามข้อสรุปของคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมสามศาสนาโดยการบูรณาการการศึกษากับศาสนาโมเดลต้นแบบตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และการกำหนดผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมสามศาสนาและรูปแบบการเข้าพบหารือและการขอคำแนะนำจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ