คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

29

2018

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี เช่น การขอความเห็นชอบให้โอน รับโอน ย้าย การลาออกจากราชการ การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานส่วนตำบล การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๐

มกราคม

29

2018

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๔)

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๔) มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาผลการพิจารณาโครงการชุมชนตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มกราคม

29

2018

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา

26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จฯแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปี 2559 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ๊กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อาคาร 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทิงธานี อำเภอปากเกร็ด ในการนี้ พลอากาศเอก เดชา

มกราคม

25

2018

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 โดยมีพลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา

24 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น . ณ ห้องประชุมกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พันเอก วิรัตน์ คำวิลัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ท) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 โดยมีพลโท กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานการประชุม

มกราคม

25

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ และการปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงเพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลงในจังหวัดนนทบุรี รอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒

มกราคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจำหน่าย ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๒ เทศบาลนครนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจำหน่าย ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสถานที่ การประชาสัมพันธ์ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเช่าบูชาพระหลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาม วัดสพานสูง รุ่นพรหลวงปู่เอี่ยม ๔๖๘

มกราคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี

24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี

มกราคม

25

2018

ประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาคลองบ้านใหม่

24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการ จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาคลองบ้านใหม่ เนื่องจากสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งจาก กรมทหารมหาดเล็กฯ ในพระองค์ 904 โดย พลเอก ศิวะ ภระมรทัต เป็นหัวหน้าคณะ จะดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคลองบ้านใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์

มกราคม

25

2018

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดใกล้บ้าน 24 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด

มกราคม

22

2018

เปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน

20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน อำเภอเมืองนนทบุรี กลุ่มที่ 1 และปฐมนิเทศ นักเรียนรุ่นที่ 2 ของโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 60