คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

14

2019

เปิดโครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจการ อปพร. โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑

กุมภาพันธ์

14

2019

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินกองทุนหมุนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 1 ราย

กุมภาพันธ์

12

2019

มอบนโยบายและแนวทางการจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ชุดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเกาะเกร็ด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการมอบนโยบายและแนวทางการจัดระเบียบที่พักแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้แก่ชุดปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การออกปฏิบัติงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กุมภาพันธ์

12

2019

เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น Smart SMEs

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็น Smart SMEs และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน” ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และมีเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

12

2019

ประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ จำกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาหาข้อยุติร่วมกันระหว่างผู้ร้องและผู้ถูกร้อง กรณีการร้องเรียนของชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ จำกัด โดยมี อัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด

กุมภาพันธ์

12

2019

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนขอความข่วยเหลือดำเนินการแก้ไขคืนสภาพคลองลำประโดง (คลองผู้ใหญ่เชาว์) ให้กลับสู่สภาพเดิม

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ท้องที่ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนขอความข่วยเหลือดำเนินการแก้ไขคืนสภาพคลองลำประโดง (คลองผู้ใหญ่เชาว์) ให้กลับสู่สภาพเดิม เนื่องจากมีการถมคลอง และมีดินสไลด์ลงในคลอง ไม่สามารถระบายน้ำได้ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี เทศบาลตำบลไทรม้า ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กุมภาพันธ์

12

2019

เปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2562  ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร เป็นปีที่ 66 เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนนทบุรี และยังเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้แข็งแรง มั่นคง ควบคู่ไปกับการเจริญก้าวหน้าของสังคมสืบไป

กุมภาพันธ์

12

2019

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเดินเรือกรณีเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดเขียนทรุดตัวพังทลายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี : นายชลธี ยังตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเดินเรือกรณีเขื่อนป้องกันตลิ่งหน้าวัดเขียนทรุดตัวพังทลายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผนงานและแนวทางระยะเวลาการซ่อมแซมเขื่อนหน้าวัดเขียน แผนการใช้ท่าเทียบเรือทดแทนในช่วงปิดซ่อมแซมท่าเทียบเรือวัดเขียน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเขียน เจ้าอาวาสวัดตึก ผู้แทนบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา กำนันตำบลบางไผ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

กุมภาพันธ์

12

2019

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองส่วย เทศบาลนครปากเกร็ด

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ปากคลองส่วย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองส่วย เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี นายอำเภอปากเกร็ด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กำลังพลจิตอาสากองทัพอากาศ เรือนจำกลางบางขวาง

กุมภาพันธ์

11

2019

พิธี “วันการศึกษาธรรมมิสลาม ครั้งที่ ๒๒”

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี “วันการศึกษาธรรมมิสลาม ครั้งที่ ๒๒” พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการน้อมนำพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกของทุกศาสนา รวมถึงการนำหลักธรรม คำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม