คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

23

2017

เปิดธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา เพื่อให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายให้กับประชาชนทั่วไป

22 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 น. ณ เจ้าพระยาพลาซ่า ชั้น1 (ห้อง 1B) ห้องเลขที่ 67/12 หมู่ที่ 10 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารออมสินสาขาตลาดเจ้าพระยา เพื่อให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายให้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดนั่นคือการทำหน้าที่ส่งเสริมการออมให้กับคนในชาติ และที่สำคัญยังได้ทำหน้าที่ของสถาบันการเงินที่ร่วมสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งยังได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และชุมชนมาโดยตลอด

มีนาคม

23

2017

เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมอบตู้ขาวตามโครงการตู้ขาวเพิ่มเติมอีก จำนวน

22 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น3 (ตึกเก่า) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมอบตู้ขาวตามโครงการตู้ขาวเพิ่มเติมอีก จำนวน 154 ตู้ ให้กับตัวแทนทั้ง 6 อำเภอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการตู้ขาวได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว จำนวน 402 ตู้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่

มีนาคม

23

2017

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ ราย ในท้องที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การสร้างโรงฆ่าสัตว์

มีนาคม

22

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560

21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

22

2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 3/2560

21 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี และการใช้จ่ายงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

มีนาคม

22

2017

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ พร้อมออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นว่าการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดหรือไม่ ในการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินลอดใต้ท้องคลอง ในเขตท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย และอำเภอเมืองนนทบุรี

มีนาคม

22

2017

ประชุมคณะกรรมาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 3/2560

21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ สพป.นนทบุรี เขต1 สพป.นนทบุรี

มีนาคม

22

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรีในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ยึดมั่นเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม รวมทั้งมีผลงานช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นผู้สูงอายุประเภทผู้ที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัด

มีนาคม

21

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดนิทรรศการฯ ฝ่ายการจัดแสดงผลงานนักเรียนฯ ฝ่ายการจัดขบวนแห่ เป็นต้น

มีนาคม

21

2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี(ศปถ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.

20 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี(ศปถ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณา(ร่าง)แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 และการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่