คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

15

2017

ประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือโดยมีวาระประชุมสำคัญเพื่อพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

15 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม คพรฟ.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือโดยมีวาระประชุมสำคัญเพื่อพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ประกอบด้วย งบประมาณในการบริหารจัดการ และงบประมาณโครงการชุมชน ได้แก่ โครงการชุมชนที่มีงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท และโครงการชุมชนที่มีงบประมาณสูงกว่า 300,000 บาท

มิถุนายน

15

2017

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนนทบุรี” ประจำปีงบประมาณ

15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะริช พระรามห้า จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนนทบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนหรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาเพื่อนำไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย ทสม.

มิถุนายน

15

2017

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสถานพยาบาลที่กระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จากการกรณีร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน ๕ แห่ง จากการเฝ้าระวังคลินิกตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.

มิถุนายน

15

2017

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ ๖” จัดขึ้นเพื่ออบรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษามีความเคารพรักเทิดทูน ปกป้อง และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติไทย โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑๒๐ คน

มิถุนายน

15

2017

ประชุมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.

15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยจังหวัดนนทบุรีได้ผ่านการตรวจประเมินมาแล้ว 2 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจประเมินตัวชี้วัดผลลัพธ์ และการตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ ซึ่งการตรวจประเมินในขั้นต่อไปเป็นการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีลำดับการนำเสนอ

มิถุนายน

15

2017

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระประชุมที่สำคัญ อาทิ การติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นตัวชี้วัดของกระทรวงมหาดไทยเพื่อประเมินผลผู้ว่าราชการจังหวัดและจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 โดยได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการในระดับจังหวัดและอำเภอเร่งรัดดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

มิถุนายน

15

2017

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ ข้อดีของการเช่าที่ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ สำหรับใช้เป็นสถานที่จอดรถราชการ รถขยะ และรถดูดสิ่งปฏิกูล รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะมูลฝอย) และการวางแผนสี่ปีรองรับพื้นที่เช่า (หลังหมดสัญญาเช่าที่ดิน)

มิถุนายน

15

2017

ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร่วมงานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา

14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และร่วมงานในพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคอวัยวะ ดวงตา และโลหิต ในโครงการ “ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มิถุนายน

15

2017

ร่วมงานเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปไทย-เยอรมัน ขนาด 1 เมกกะวัตต์ บจก.พีพีเจเอ็นจิเนียริ่ง

14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงงาน บจก.พีพีเจเอ็นจิเนียริ่ง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเปิดโครงการโซลาร์รูฟท็อปไทย-เยอรมัน ขนาด 1 เมกกะวัตต์ บจก.พีพีเจเอ็นจิเนียริ่ง ผลิตแอร์ “สตาร์” จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพสูงจากเยอรมัน รวมทั้งจะมีการติดตั้งระบบ Powerdoo Intelligent Solar Monitoring เพื่อติดตามประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโซลาร์

มิถุนายน

15

2017

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1/2560

14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1/2560 เพื่อกำชับหน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดูแลกล้อง CCTV ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องกล้อง CCTV เพื่อให้การใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในจังหวัดนนทบุรีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์