คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

19

2016

ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

19 เม.ย.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เมษายน

19

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี

19 เม.ย.2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ และปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินที่ดินรายแปลงให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมษายน

19

2016

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าวจังหวัด)ครั้งที่ 4/2559

19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าวจังหวัด)ครั้งที่ 4/2559 เพื่อชี้แจงข้อมูลและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมข้อเสนอแนะ วิเคราะห์หาแนวทางในการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมษายน

19

2016

ประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยระบบคัดแยกและกำจัดที่ทันสมัย ตามนโยบาย 7N ของจังหวัดนนทบุรี

19 เม.ย.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมบทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการเตาเผาขยะมูลฝอย ซึ่งมีระบบคัดแยกและกำจัดที่ทันสมัย เพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ขี้เถ้าที่ถูกเผาแล้วยังสามารถนำไปผลิตวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเป็นหนึ่งในนโยบาย 7N ของจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

18

2016

ประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงาน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559

18 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานประหยัดพลังงาน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานของจังหวัดนนทบุรี ตามนโนยบาย 7 วาระ ในส่วนของวาระที่ 1 ว่าด้วยเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ Energy Save เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการประหยัดพลังงาน

เมษายน

18

2016

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

18 เม.ย.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริการส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เมษายน

18

2016

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” สถาบันบำราศนราดูร ครั้งที่

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ. สถาบันบำราศนราดูร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีเปิดอาคาร  “เฉลิมพระเกียรติ” สถาบันบำราศนราดูร ครั้งที่ 1/2559

เมษายน

18

2016

ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Video

18 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 จังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Video Conference จากส่วนกลาง เพื่อสรุปรายงานผลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงข้อเสนอแนะการแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์และลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ

เมษายน

18

2016

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนนทบุรี  เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมง

เมษายน

18

2016

เปิดงาน “วันครอบครัวและการสืบดวงชะตาแบบล้านนา” ประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา 6 วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันครอบครัวและการสืบดวงชะตาแบบล้านนา” ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง