คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

19

2016

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรการการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีสภาพที่จอดรถไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 2/2559)

19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรการการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีสภาพที่จอดรถไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 (ครั้งที่ 2/2559) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของคณะทำงานฯและเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในการแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกๆด้านต่อไป

กุมภาพันธ์

19

2016

ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนนทบุรี อาคาร 2 :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559

กุมภาพันธ์

19

2016

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น จังหวัดนนทบุรี

19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และอปพร.ดีเด่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสนอให้ศูนย์ อปพร.กลางพิจารณามอบโล่และประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ในวัน อปพร.

กุมภาพันธ์

19

2016

ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

19 ก.พ. 2559 เวลา 10.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเปิดปฏิบัติการโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) และสร้างความโปร่งใส ธรรมภิบาล ให้กับ กทบ. ทั่วประเทศต่อไป

กุมภาพันธ์

19

2016

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) จังหวัดนนทบุรี

19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4000 (One Map) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

กุมภาพันธ์

18

2016

พิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตของจังหวัดนนทบุรี

18 ก.พ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประชาคม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบปัจจัยการผลิตของจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนอาชีพและสร้างการผลิตที่เหมาะสมตามความสมัครใจของเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อให้ชุมชนและเกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้งเป็นไปตามโครงการของรัฐบาลในการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผบกระทบภัยแล้ง โครงการจัดทำแผนชุมชนแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/59 ในการนี้ ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์และประมง ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ อ.ไทรน้อย จำนวนกว่า 408 ราย

กุมภาพันธ์

18

2016

ประชุมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนนทบุรีประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนนทบุรีประจำปี 2559

กุมภาพันธ์

18

2016

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 2/2559

18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2559 ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

กุมภาพันธ์

18

2016

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559

18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 15 แห่ง สนับสนุนงานตามโครงการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

กุมภาพันธ์

18

2016

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรม การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ ร้องทุกข์

18 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรม การดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ภายใต้บริบทการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ” จากจังหวัด 22 จังหวัด รวม 320 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครบถ้วน