คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

10

2015

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นผู้แทนเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์) เป็นประธาน และมีส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธี ได้แก่ ศาลจังหวัดนนทบุรี กรมที่ดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี

ธันวาคม

9

2015

เปิดงานวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนนทบุรี

9 ธ.ค. 2558 เวลา 13.00 น. ณ วัดอุทยาน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่เครือข่าย ทสม. ดีเด่น และ ทสม. ดีเด่น เพื่อสร้างจิตสำนึกและพลังเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

9

2015

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม

9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2558 “Transparent THAILAND” เพื่อแสดงออกถึงพลังจากทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปลุกจิตสำนึก ค่านิยมที่ถูกต้องในสังคม

ธันวาคม

9

2015

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าวจังหวัด)

วันนี้ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าวจังหวัด) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

9

2015

เปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ต้านภัยยาเสพติด

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ต้านภัยยาเสพติด จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางกรวย (ศป.ปส.อ.บางกรวย) และนายอำเภอบางกรวย  เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด การต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยมีนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี โรงเรียนบดินทรเดชา

ธันวาคม

8

2015

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2558

8 ธ.ค. 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2558 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

8

2015

ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)ในพื้นที่ อ.บางใหญ่

8 ธ.ค.2558 เวลา 09.30 น. ณ พื้นที่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นประธานตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)ในพื้นที่ อ.บางใหญ่ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก โครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

ธันวาคม

8

2015

เปิดการสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาทางธุรกิจให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ จัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 50 ราย

ธันวาคม

8

2015

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2558

8 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี(ศปถ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดนนทบุรี ช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

6

2015

นำขบวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน ซ้อมใหญ่ปั่นบนเส้นทางจริง “Bike for

6 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำขบวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน และผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike for Dad : ปั่นเพื่อพ่อ” จังหวัดนนทบุรี กว่า 1,000 คน ซ้อมใหญ่ปั่นบนเส้นทางจริงเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558