คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

11

2016

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government

11 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จฯ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.30 น.

มิถุนายน

11

2016

เปิดการประชุมและมอบนโยบาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ ภาค 1

11 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ ภาค 1 ของสำนักงาน ป.ป.ส เพื่อให้เด็กๆ มีพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ Executive Function : EF ในการป้องกันการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด

มิถุนายน

10

2016

มอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ 10% ขึ้นไป

10 มิ.ย.59 เวลา 15.30 น.ณ ห้องแคชเมียร์ โรงแรมเวสเกต เรสซิเดนท์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับส่วนราชการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ 10% ขึ้นไป จำนวน 43 หน่วยงานและได้กล่าวชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้ “โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2559(ส่วนที่ 2) ” เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้นโดยขอให้ส่วนราชการที่ได้ช่วยกันนำมาตรการต่างๆที่สามารถจะช่วยให้การใช้พลังงานต่างๆลดลงได้ก็ให้นำมาปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองแห่งการประหยัดพลังงานทั้งนี้ได้ดำเนินการคู่ขนานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควบคู่กันไปด้วย

มิถุนายน

10

2016

ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้าขายบนทางเท้าสาธารณะ

10 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.-15.00 น.ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้าขายบนทางเท้าสาธารณะ เพื่อกำหนดมาตรการในการจัดระเบียบการใช้ทางเท้าสาธารณะให้ถูกต้องตามกฏหมายและเป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบแคมป์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

10

2016

เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงมาตรการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รับทราบถึงมาตรการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก โดยมีพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

มิถุนายน

10

2016

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2

มิถุนายน

10

2016

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและการต้อนรับสำหรับเ ตรียมการจัดงาน ITU Telecom World

วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและการต้อนรับสำหรับเ ตรียมการจัดงาน ITU Telecom World 2016 เนื่องจากประธานอนุกรรมการฯ และรองประธานอนุกรรมการฯ

มิถุนายน

9

2016

เข้าตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งด้านข้างวัดไทรม้าเหนือ ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

9 มิถุนายน 2559 เวลา 19.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไทรม้า เข้าตรวจสอบพื้นที่ตลิ่งด้านข้างวัดไทรม้าเหนือ ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ที่เกิดการทรุดตัวพังทะลายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเวลา 18.00 น. เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร ส่งผลทำให้รถตู้ 1

มิถุนายน

9

2016

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2559

วันนี้ 9 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น.ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2559 เพื่อร่วมพิจารณาติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

มิถุนายน

9

2016

นำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล

9 มิ.ย. 2559 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ภาคเอกชนชาวจังหวัดนนทบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70