คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

27

2015

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

27 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ผ่าน 7 แนวคิด ได้แก่ มีการเตรียมการสู่การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคต มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งชุมชนได้ประโยชน์โดยให้เศรษฐกิจสมัยใหม่สนับสนุนการขับเคลื่อน (Local Link-Global Reach) มีความปลอดภัยในสังคม ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความรักสามัคคีปรองดอง มีการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม มีการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

ตุลาคม

27

2015

ประชุม “คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558”

27 ต.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ตุลาคม

27

2015

ประชุมศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 8/2558

27 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 8/2558 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและสถานการณ์ในการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ปี 2559 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีต่อไป

ตุลาคม

27

2015

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโรงพยาบาลสีขาวระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญากับจังหวัดนนทบุรี

27 ต.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือโรงพยาบาลสีขาวระหว่างโรงพยาบาลศรีธัญญากับจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เด็ดขาดในพื้นที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอันจะนำไปสู่การเป็นโรงพยาบาลสีขาวอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป

ตุลาคม

26

2015

บรรยายสรุป หัวข้อเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26 ต.ต.58 เวลา 13.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นวิทยากรบรรยายสรุป หัวข้อเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม

26

2015

ประชุม “คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558”

26 ต.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม “คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2558” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ตุลาคม

26

2015

ประธานในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางบางขวางฯ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

26 ตุลาคม 2558 เวลา 05.00 น. ณ เรือนจำกลางบางขวาง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางบางขวาง โดยสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองจังหวัด อำเภอ และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมทำการจู่โจมตรวจค้น ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกรมราชทัณฑ์ในการป้องกันและปราบปรามการใช้เรือนจำและทัณฑสถานเป็นฐานค้ายาเสพติด ซึ่งผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของต้องห้าม และผลการสุ่มตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เน้นย้ำให้ภารกิจการตรวจค้นเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ละเอียด

ตุลาคม

25

2015

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสที่พระองค์สิ้นพระชนม์ครบ 2

25 ต.ค.58 เวลา 13.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก เนื่องในโอกาสที่พระองค์สิ้นพระชนม์ครบ 2 ปี. ณ วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม

25

2015

พิธีมอบอาคารอเนกประสงค์และเปิดอาคาร. ณ กศน ตำบลบางไผ่ (วัดอมฤต)

25 ต.ค.58 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายครรลอง ยุทธชัย ประธาน กกต จังหวัดนนทบุรี รองประธานกองทุนไฟฟ้าร่วมพระนครเหนือคนที่2 (พ.ท.เปรม บางกรวย) กรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เดินทางมาเป็นประธานพิธีมอบอาคารอเนกประสงค์และเปิดอาคาร. ณ กศน ตำบลบางไผ่ (วัดอมฤต) โดยมีรองผู้อำนวยการ กศน จังหวัดนนทบุรี (คุณชุติมล เรืองกาญจนสุรี). เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ผอ.กศน อำเภอ

ตุลาคม

23

2015

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “กาชาดนนทบุรีร่วมใจ ห่วงใย

23 ตุลาคม 2558 : นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำคณะเหล่ากาชาดพร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ และสิ่งของใช้จำเป็นให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “กาชาดนนทบุรีร่วมใจ ห่วงใย บรรเทาทุกข์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”