คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

17

2016

เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัติญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และส่งมอบแฟ้มโรงงานจำพวกที่ 2 ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่เทศบาล

17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัติญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และส่งมอบแฟ้มโรงงานจำพวกที่ 2 ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่เทศบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

มิถุนายน

17

2016

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดนนทบุรี

17 มิ.ย.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมการจัดทำแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติตามโครงการประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

มิถุนายน

17

2016

ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564

17 มิ.ย. 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 โดยการประสานและเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชน แผนชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอำเภอให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย และผ่านระบบ DOPA TV และ DOPA RADIO

มิถุนายน

16

2016

ลงตรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ค้าแผงลอยที่มีการตั้งร้านค้าบนทางเท้าสาธารณะและกีดขวางทางเดินและการจราจร บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตราบางใหญ่

16 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ค้าแผงลอยที่มีการตั้งร้านค้าบนทางเท้าสาธารณะและกีดขวางทางเดินและการจราจร บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีเอ็กซ์ตราบางใหญ่ อำเภอบางบางบัวทอง ตลอดถึงแนวหน้าห้างสรรพสินค้า บีบี บางใหญ่ และฝั่งตรงข้ามของถนนตลอดแนวสถานีรถไฟ้ฟ้าบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ ให้ปฏิบัติตามกฏหมาย เพื่อคืนทางเท้าสาธารณะ มีกำหนดให้ต้องดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 15 วัน หากไม่ดำเนินการจะใช้มาตรการทางกฏหมายอย่างเข้มงวดต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับความเจริญของเมืองจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงในเร็วๆนี้ ซึ่งจะมีผลทำให้ปริมาณคนและรถหนาแน่นและจะเกิดผลกระทบจากกรณีดังกล่าวได้

มิถุนายน

16

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนต้นแบบครั้งที่5 จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ทั้ง

16 มิ.ย. 2559 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนต้นแบบครั้งที่5 จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ทั้ง 3 ครัวเรือน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี

มิถุนายน

16

2016

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับห้างสรรพสินค้าฯ และพิจารณาแผนการจัดงานการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในงาน The Best of

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานรากกับห้างสรรพสินค้า เพื่อกำหนดแนวทางการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้า ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายเมืองเศรษฐกิจฐานรากรุ่งเรือง และพิจารณาแผนการจัดงานการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในงาน The Best of Nonthaburi

มิถุนายน

16

2016

ประธานพิธีเปิดงาน “ก้าวแรกการทำงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี จำกัด”

16 มิ.ย.2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ก้าวแรกการทำงานของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี จำกัด” เพื่อร่วมผลักดันให้การดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐาน Primary GAP เพื่อให้ความรู้ในด้านการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน

มิถุนายน

16

2016

เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผล พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลกับเจ้าหน้าที่ส่วนพระองค์ในวังสระปทุม

16 มิ.ย.2559 เวลา 09.00 น. ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด และปราชญ์ทุเรียน (จ.ส.อ.สมพงษ์ สกุลดิษฐ์) และนายกิตติ มั่นกตัญญู เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผล และฟื้นฟูไม้ผลเดิมในกิจกรรมติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินที่ปลูกไม้ผล รดน้ำ ใส่ปุ๋ยรอบทรงพุ่มทุเรียน มังคุด การเสริมรากทุเรียน การทำรางวงเวียน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลกับเจ้าหน้าที่ส่วนพระองค์ในวังสระปทุม

มิถุนายน

15

2016

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

14 มิ.ย.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันอังคารที่ 26 ก.ค. ถึงวันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค.2559 ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี เพื่อส่งเสริมเส้นทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้โดดเด่นออกมาอย่างเป็นรูปธรรม มีการพัฒนาให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

มิถุนายน

15

2016

ตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะ เมื่อวันที่ 24

14 มิ.ย.2559 เวลา 10.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2559 ที่ผ่านมา ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ใช้งบประมาณฉุกเฉินฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโดย บริษัท ที เอ เทค จำกัด โดยเสริมความแข็งแรง – โดยวิธีการ ตอก