คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

3

2015

พิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี

3 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานในพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

3

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2558

3 ธ.ค.2558 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2558 เพื่อแก้ปัญหาและจัดระบบการจราจรในจังหวัดนนทบุรีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ คือ 1.การแก้ไขปัญหารถติดบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (แยกบางใหญ่) 2.การขออนุญาตจัดกิจกรรมการศึกษาเอกชน นนท์เดิน วิ่ง ซิ่งสู่ฝัน 3.การขอความอนุเคราะห์เปิดเส้นทางการจราจรบริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุข 4.การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอัมพรไพศาล

ธันวาคม

3

2015

ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Goverment Center) ครั้งที่ 2/2558

3ธ.ค.2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Goverment Center) ครั้งที่ 2/2558 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ธันวาคม

3

2015

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ” เพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม”

3 ธันวาคม 2558 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมแคชเมียร์ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ” เพิ่มพลัง เพิ่มศักยภาพ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคม” เพื่อเสริมศักยภาพแก่เครือข่ายในพื้นที่ในการมีส่วนแก้ไขปัญหาสังคม และการจัดทำแผนเพื่อการพัฒนาสังคมของจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

3

2015

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙ มีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๒๗,๕๑๗ ครัวเรือน ๓๕ ตำบล

ธันวาคม

3

2015

เปิดโครงการ “กิจกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช” เริ่มเดิน-วิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๑๕ น. ณ บริเวณวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช” เริ่มเดิน-วิ่ง ระยะทาง ๔.๙ กิโลเมตร เริ่มจากลานวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง)-ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง (เทศบาล

ธันวาคม

3

2015

เปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินต้านยาเสพติด” จังหวัดนนทบุรี

3 ธ.ค.2558 เวลา 9.15 น. ณ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินต้านยาเสพติด” จังหวัดนนทบุรี เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงได้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด ให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการระวังปัญหายาเสพติด

ธันวาคม

2

2015

เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558

2 ธ.ค.2558 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558 ซึ่งการจัดงานจะมีตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.-3 ธ.ค. 2558 เพื่อเป็นการฉลองศาลหลักเมืองอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนนทบุรี อีกทั้งร่วมทำบุญกับร้านกาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานต่อไป

ธันวาคม

2

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2558

2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2558

ธันวาคม

2

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการแปลงใหญ่สินค้าข้าว (แปลงต้นแบบ) ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ และหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี