คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

5

2014

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 และประธานพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี (หลังใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

5

2014

พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศลงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 06.39 น. ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

5

2014

พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ถวายเป็นพระราชกุศล 5 ธันวาคม 2557 จำนวน 87 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ต.บางกระสอ อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

4

2014

เปิดโครงการ พิมลราชสร้างสรรค์ สมานฉันท์ปรองดอง ปกป้องสถาบัน คืนความสุขให้ประชาชน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ “พิมลราชสร้างสรรค์ สมานฉันท์ปรองดอง ปกป้องสถาบัน คืนความสุขให้ประชาชน” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น. ณ  สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ธันวาคม

4

2014

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ และเจริญจิตภาวนา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์ และเจริญจิตภาวนา ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 14.09 น. ณ วัดแคนอก อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

3

2014

เปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 19.30 น.  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

3

2014

เปิดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2557 ในงานสมโภชศาลหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 18.30 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

3

2014

เปิดงาน ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพีธีเปิดงาน “ของดีบ้านฉัน อำเภอเมืองนนทบุรี” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 17.30 น. บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง ฯ จ.นนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

พิธีเปิดการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตามโครงการพระราชดำริ บนถนนแจ้งวัฒนะ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “การปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการจราจร ตามโครงการพระราชดำริ บนถนนแจ้งวัฒนะ” ซึ่งมี พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธันวาคม

2

2014

เปิดโครงการมหกรรมสมัชชา สร้างสังคมสวัสดิการ คนนนท์ทุกวัย รวมใจสู่อาเซียน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมสมัชชา สร้างสังคมสวัสดิการ คนนนท์ทุกวัย รวมใจสู่อาเซียน เพื่อให้ทุกหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรีมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและการดำเนินงานตามกิจกรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงการจัดทำประเด็นปัญหาสถานการณ์สังคมในจังหวัดนนทบุรีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี