คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

1

2019

ประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference (VCS) เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุม โดยในส่วนจังหวัดนนทบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

ตุลาคม

1

2019

ประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนนทบุรี กรณีดำรงตำแหน่งครบวาระ โดยมีผู้แทนจากสมาชิกสภาอวค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หอการค้าจังหวัดนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และสมาคมการค้าจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ตุลาคม

1

2019

ประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมันผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมันผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานการประชุม  

กันยายน

30

2019

ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ครั้งที่ 9​/2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานความมั่นคง ครั้งที่ 9​/2562 โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) นายอำเภอ

กันยายน

30

2019

การประชุม​ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม​ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2562 มีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ซึ่งมีวาระที่สำคัญดังนี้ 1.​ เรื่องการประชาสัมพันธ์ โครงการ​ “ชิม​ ช้อป​ ใช้” โดยคลังจังหวัดนนทบุรี 2. เรื่องปัญหาการกำจัดผักตบชวา​

กันยายน

30

2019

ประชุม​คณะกรมการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2562

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม​คณะกรมการจังหวัด​ หัวหน้าส่วนราชการ​ หัวหน้าหน่วยงาน​ ฯลฯ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2562 ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ และมีเรื่องเพื่อทราบดังนี้

กันยายน

30

2019

เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ มณฑลพิธี ชั้น 1 วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562  

กันยายน

30

2019

เปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2562 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

30

2019

เปิดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 12.45 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานเปิดสัมมนาเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาคมนักผังเมืองไทย กับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพด้านการผังเมืองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และเพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  

กันยายน

27

2019

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการกำจัด วัชพืช ขยะ ผักตบชวา

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการกำจัด วัชพืช ขยะ ผักตบชวา ที่คลองบ้านเก่าต่อเนื่อง เพื่อรักษาสภาพคลองให้สะอาด ไว้ใช้ระบายน้ำในหน้าฝนนี้ ตามนโยบาย นนทบุรี จังหวัดสะอาด