คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

18

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2560

17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณี ประชาชนยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม

สิงหาคม

18

2017

ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ พร้อมออกตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้น ว่าการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดหรือไม่ ในการขออนุญาตก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองสาธารณประโยชน์ จำนวน ๓ แห่ง ในเขตท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางกรวย และอำเภอบางบัวทอง

สิงหาคม

18

2017

มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนโครงการ D.A.R.E. “งานรวมพล คน

17 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียนโครงการ D.A.R.E.  “งานรวมพล คน D.A.R.E. จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560” จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นวิทยากรตามโครงการ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)

สิงหาคม

18

2017

เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี

17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการกองทุน ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล เทศบาล อำเภอ ผู้นำสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สำคัญจะเป็นการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน

สิงหาคม

18

2017

เปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ

17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 1 โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเสนอผลการคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี จัดโดยแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการศึกษา เสนอแนะ และให้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต

สิงหาคม

18

2017

เปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ตามกิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มเครือข่ายทางการตลาด (Business Matching) สู่สากลให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องอัลปาก้า บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ ตามกิจกรรมการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มเครือข่ายทางการตลาด (Business Matching) สู่สากลให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สองของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด

สิงหาคม

18

2017

ประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 4)

17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 (ครั้งที่ 4) เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อความก้าวหน้าของแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

18

2017

ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสจะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและเครื่องประดับ ครั้งที่

16 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 104 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในโอกาสจะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและเครื่องประดับ ครั้งที่ 60 ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา

สิงหาคม

18

2017

เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเทศบาลเมืองบางกรวยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม

16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเทศบาลเมืองบางกรวยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในด้านต่างๆมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์จริง

สิงหาคม

16

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560

16 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ความคืบหน้าของการดำเนินงานของคณะกรรมการในแต่ละฝ่าย รูปแบบพระที่จะจัดสร้าง การกำหนดวันแถลงข่าว การกำหนดวันประกอบพิธีเททองหล่อพระ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์