คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

20

2017

ประชุมติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

19 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี และโครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (งบฯ 60 เพิ่มเติม) เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ

มิถุนายน

20

2017

ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการประชารัฐร่วมใจ 90 ครัวเรือนยากจน 90 ครัวเรือนแห่งความพอเพียง

19 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ทหาร ผู้แทนบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด และผู้แทนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

มิถุนายน

20

2017

เปิดโครงการอบรมทูตวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเกาะเกร็ดได้ฝึกทักษะสู่การสร้างอาชีพและเป็นทูตวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเกิดความตระหนักรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการ (อาคาร 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทูตวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นเกาะเกร็ดได้ฝึกทักษะสู่การสร้างอาชีพและเป็นทูตวัฒนธรรมถ่ายทอดเรื่องราววัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเกิดความตระหนักรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยในการดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน ซึ่งการอบรมรุ่นแรกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาสส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน

มิถุนายน

18

2017

พิธีสมโภชพระพุทธรูปปางถวายเนตร ขนาด 9 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

16 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดป่ามณีกาญจน์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางถวายเนตร ขนาด 9 นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560

มิถุนายน

18

2017

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของคณะทำงานตรวจสอบหนี้สินเกษตรกรในระดับจังหวัด ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานการกลั่นกรองตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลหนี้สินของเกษตรกร และพิจารณาตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร ข้อมูลหนี้สิน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สถานะหนี้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรับขึ้นทะเบียนไว้

มิถุนายน

18

2017

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่วัดโพธิ์บางโอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่วัด สภาพแวดล้อมโดยรอบ

วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดโพธิ์บางโอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบเพื่อเตรียมการขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่วัดโพธิ์บางโอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่วัด สภาพแวดล้อมโดยรอบ ในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรณีวัดโพธิ์บางโอ ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ และพสกนิกรชาวอำเภอบางกรวย มีความประสงค์ขอประทานกราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มิถุนายน

18

2017

ร่วมประชุมโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560

16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี หลักสี่ กรุงเทพมหานคร: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 4/2559 ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และปลัดจังหวัดนนทบุรี ในฐานะฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 เพื่อรับมอบนโยบายและรับฟังการนำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในด้านการปราบปราม การบำบัด

มิถุนายน

15

2017

ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการตลาด ในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตลาด โดยทีมที่ปรึกษาโครงการตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก มีผู้แทนพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอกในครั้งนี้ด้วย

มิถุนายน

15

2017

เปืดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 60” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ

15 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปืดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 60” ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดนนทบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีให้มากขึ้น เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินสร้างเศรษฐกิจฐานราก เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อไม้ดอกไม้ประดับในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งภายในงานมีการแสดงสินค้าไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบต่างๆ อาทิ การโชว์ศักยภาพไม้เด่นและไม้หายากจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

15

2017

ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

15 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยเป็นการมอบนโยบายให้แก่ ผู้ปกครองท้องที่ในส่วนภูมิภาค โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม