คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

14

2018

ประชุมเตรียมการจัดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี)

วันที่ 11 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี)  โดยมีพระเถรานุเถระจากวัดที่เกี่ยวข้อง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 

ตุลาคม

14

2018

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาติดตามตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดจากผู้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจ การรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในท้องที่จังหวัดนนทบุรี

ตุลาคม

14

2018

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคลองบางตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาคลองบางตลาด ระเบียบวาระพิจารณาการบูรณาการและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำเสียของคลองบางตลาด

ตุลาคม

14

2018

ลงตรวจพื้นที่บริเวณวัดเสาธงหิน อันเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 10 ตุลาคม 2561  เวลา 09.20 น.  ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ลงตรวจพื้นที่บริเวณวัดเสาธงหิน อันเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดนนทบุรีที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โดยในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2561 จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พื้นที่แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน “250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ในส่วนของจังหวัดนนทบุรี   ทั้งนี้ ในการลงตรวจพื้นที่ครั้งนี้

ตุลาคม

14

2018

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง ในท้องที่จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครและเขตเทศบาลเมือง ในท้องที่จังหวัดนนทบุรี มีอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนนทบุรีปลัดจังหวัดนนทบุรี คลังจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนนทบุรี ๑ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เทศบาลเมืองบางบัวทอง

ตุลาคม

14

2018

ลงตรวจพื้นที่บริเวณคลองนายบาง ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง ซึ่งได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2561  เวลา 11.30 น.  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ลงตรวจพื้นที่บริเวณคลองนายบาง ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง  ซึ่งได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับดำเนินการพัฒนาคลองนายบาง ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน  โดยมีนายอำเภอบางบัวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด  ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ดำเนินการต่อไป

ตุลาคม

14

2018

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งข่าวและข้อมูลที่น่าสนใจจากส่วนราชการ กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้แจ้งข้อมูลต่างๆกับผู้ร่วมประชุม ดังนี้

ตุลาคม

14

2018

เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์

วันที่ 9 ตุลาคม 2561  เวลา 10.00 น.  ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการติดตั้งระบบการแปรรูปและใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์  โดยมีนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอบางบัวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง  หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ 

ตุลาคม

14

2018

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 6

วันที่ 9 ตุลาคม 2561  เวลา 13.20 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ตุลาคม

14

2018

เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  เวลา 15.30 น. ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี พ.ศ. 2561  โดยมีหลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  และมีพระเถรานุเถระ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ