คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

29

2017

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ และปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมกำหนดให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าว

พฤศจิกายน

29

2017

ประชุมเตรียมการร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ ๑๑ โรงพยาบาล

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ ๑๑ โรงพยาบาล มีนายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) นำวิ่งการกุศลจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเส้นทางจะผ่านจังหวัดนนทบุรีตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๙ (ถนนกาญจนาภิเษก)

พฤศจิกายน

29

2017

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย มีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการตลาด การจัดอบรมซักซ้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการขายให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ การตั้ง Chief Marketing Officer

พฤศจิกายน

29

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อทราบผลการอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัด จังหวัดและสรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณาแผนการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี (กองทุนเดิม)

พฤศจิกายน

29

2017

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันเอก ประเชาวน์ เผ่าจินดา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 18.30 น.  ณ ศาลา 5 วัดโสมนัสราชวรวิหาร  เเขวงวัดโสมนัส  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รองผู้อำนวยการ รมน.จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  และนายอำเภอทุกอำเภอ  ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันเอก ประเชาวน์  เผ่าจินดา  บิดาพลเอก อนุพงษ์ 

พฤศจิกายน

29

2017

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เช่น การขอความเห็นชอบให้โอน รับโอน ย้าย การลาออกจากราชการ การเลื่อนระดับ/เลื่อนวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้ครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินฯ ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ.๑ การเสนอโครงการ/กิจกรรมขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล

พฤศจิกายน

29

2017

ประชุมหารือการจัดตลาดนัดข้าวสารคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ครั้งที่

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตลาดนัดข้าวสารคุณภาพ จังหวัดนนทบุรี ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระพิจารณาห้วงระยะเวลาและ Concept การจัดตลาดนัดข้าวสารคุณภาพจังหวัดนนทบุรี ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ

พฤศจิกายน

29

2017

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ หน่วยงาน ๒ โครงการ

พฤศจิกายน

29

2017

วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และครบรอบปีที่

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๙ น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อาคาร ๓ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และครบรอบปีที่ ๙๙ ของการสาธารณสุขไทย เพื่อระลึกถึงอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก และความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีนายธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข

พฤศจิกายน

29

2017

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “นนทบุรี BIG BLUE RUN

26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05.30 น. ณ เดอะ คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “นนทบุรี BIG BLUE RUN ฮาล์ฟมาราธอน for Kids” Season 2 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ