คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

18

2017

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีกของนายมาโนทย์ มะณีคำ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง

พฤษภาคม

18

2017

เปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนนทบุรี

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกสมรรถภาพร่างกาย ค่ายอินทรีย์แจ้งวัฒนะ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดจัดขึ้นตามแผนของกรมการปกครองด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด และแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สร้างเครือข่ายต้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา

พฤษภาคม

16

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560

16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม

16

2017

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั่วคราวตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก

พฤษภาคม

16

2017

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมออกสถานีถ่ายทอดความรู้

พฤษภาคม

16

2017

ออกตรวจสภาพพื้นที่ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี ออกตรวจสภาพพื้นที่ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง  เพื่อรวมรวมข้อมูลความเหมาะสมในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวต่อไป โดยมีพระธรรมกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และพระราชนันทมุนี

พฤษภาคม

16

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ศูนย์บริการคนพิการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 และการพิจารณาคุณสมบัติคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปประกอบอาชีพ จำนวน 29 ราย วงเงิน 1,380,000 บาท

พฤษภาคม

16

2017

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ในวันอังคารที่

16 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เลขที่ 31หมู่ที่ 9 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พลตรีฉกาจ ประสงค์ ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ นางสุขฤดี โรจนวิภาต ผู้แทนกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

พฤษภาคม

16

2017

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ

16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คณะกรรมการหมู่บ้านกับการขับเคลื่อนวาระ 4.0 จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รับผิดชอบบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความเข้มแข็ง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จึงเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ดังคำขวัญที่ว่า “ประเทศต้องมีรัฐบาล หมู่บ้านต้องมี กม.”

พฤษภาคม

15

2017

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560

15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 : นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 โดยมีวาระการประชุม อาทิ รายงานข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. นนทบุรี ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับและการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2561