คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

10

2019

ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๑

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๑ โดยมี พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานด้านจิตอาสา ซึ่งกองทัพภาคที่ ๑/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการงานด้านจิตอาสาในพื้นที่

มิถุนายน

10

2019

เปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.40 น. ณ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี มีสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบำรุง) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ดังนี้

มิถุนายน

6

2019

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบัวขวัญ เทศบาลนครนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองบัวขวัญ เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พลเอก ชูชาติ

มิถุนายน

6

2019

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จำนวน ๘ เรื่อง ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลตำบลศาลากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

มิถุนายน

6

2019

พิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดท่าเกวียน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บ้านคลองบางภูมิ หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อฝึกทบทวนแก่ประชาชน ให้สามารถพัฒนาและป้องกันตนเอง โดยการส่งเสริมชุมชนให้มีศักยภาพและมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรีบบร้อยของหมู่บ้านเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

มิถุนายน

6

2019

ตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานตรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ จะเสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562

มิถุนายน

6

2019

ตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ จะเสด็จแทนพระองค์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ จะเสด็จแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิถุนายน

6

2019

ประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ครั้งที่

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ราย

มิถุนายน

6

2019

ร่วมต้อนรับ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัดทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมอบหมายให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย

มิถุนายน

4

2019

พิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี