คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

20

2017

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ในการนี้ มีอพม.ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ทั้งสิ้น 4 ราย โดยผู้ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นอพม.ดีเด่นระดับจังหวัด จะได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

เมษายน

20

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) และคู่มือจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด (หน่วยงาน/องค์การ) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน/องค์การ

เมษายน

20

2017

เปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560

19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560 โดยสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรม ร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ให้มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้

เมษายน

19

2017

ร่วมประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคลองบางเขน เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคลองบางเขนให้น่าอยู่

18 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน ร่วมประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคลองบางเขน เพื่อฟื้นฟู และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคลองบางเขนให้น่าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพน้ำในคลองบางเขนที่เน่าเสียมิได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ตามแนวสองฝั่งคลองนี้เท่านั้น หากแต่น้ำเสียเหล่านี้ได้ไหลรวมสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของประเทศไทยด้วย ซึ่งคลองบางเขนเป็นคลองหลักที่พาดผ่านพื้นที่ทั่งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี และเชื่อมโยงกับคลองหลักอีกหลายคลองเป็นสายน้ำเดียวกัน

เมษายน

19

2017

ประชุมเตรียมการรับเสด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาอาจาราจริยานุสรณ์ วัดป่ามณีกาญจน์ ถนนบางม่วง-บางคูลัด (สาย 1) ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานพิจารณาผ้าป่า และทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางถวายเนตร 9 นิ้ว ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560

เมษายน

19

2017

ประชุมสรุปผลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมผ่านระบบ

18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมสรุปผลศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ส่วนกลาง) และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จังหวัดนนทบุรี โดยมีการรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2560

เมษายน

19

2017

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 4/2560

18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านยาเสพติดและรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดและบูรณาการด้านการข่าวเพื่อให้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมษายน

18

2017

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในท้องที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐น. : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในท้องที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.อ.นวกร สงวนศักดิ์โยธิน รอง ผบ.พล.ปตอ. ได้ร่วมตรวจ ณ จุดบริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม

เมษายน

18

2017

ฌาปนกิจศพ ของ อส.ประทีป สุขประสงค์ อาสาจราจร

16 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดบางแพรกใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการฌาปนกิจศพ ของ อส.ประทีป สุขประสงค์ อาสาจราจร ของสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง ซึ่งได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จึงขอไว้อาลัยและเชิดชูเกียรติให้กับ อส.ประทีป สุขประสงค์ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างสมภาคภูมิ

เมษายน

18

2017

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 – 18 เมษายน

16 เมษายน 2560 เวลา 15.40 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 – 18 เมษายน 2560 ณ จุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณหน้าดาวเทียมไทยคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำน้ำดื่มและอาหารว่างมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เสียสละร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน