คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

23

2017

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี

23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณเทศบาลเมืองพิมลราช หมู่4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี เป็นการนำงานบริการของทุกส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกตามนโยบาย “นนทบุรี 4.0” สะดวก

มีนาคม

23

2017

เปิดการอบรมโครงการแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

23 มีนาคม 2560 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 เทศบาลนครนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวคิดและหลักตัวชี้วัดของเมืองน่าอยู่ เพื่อถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการกำหนดแผนเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาเมืองน่าอยู่ขิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 50 คน

มีนาคม

23

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี

23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อรับทราบสาระสำคัญของอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 (ประกอบด้วย ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยการจำแนกลักษณะผู้ทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ, หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้ง และการมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ, หลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดกรองผู้ทำการขอทาน, การไม่ส่งต่อผู้ทำการขอทานไปดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะ และการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) การพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้ทำการขอทาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการบูรณาการจัดระเบียบขอทานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 เป็นต้น

มีนาคม

23

2017

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เช่น การขอความเห็นชอบให้โอน รับโอน ย้าย เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การลาออกจากราชการ การขอกลับเข้ารับราชการ การหารือคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานเทศบาล  การขอยุบตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง

มีนาคม

23

2017

แถลงข่าว การจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560

22 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดให้มีระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 (3 วัน 2 คืน) ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง

มีนาคม

23

2017

ประชุมพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ ทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายความรู้ในหัวข้อ “นโยบายนนทบุรี

22 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมพระสังฆาธิการ และพระเลขานุการ ทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายความรู้ในหัวข้อ “นโยบายนนทบุรี 4.0” (จังหวัดสะอาด จังหวัดสะดวก จังหวัดสบาย และจังหวัดปลอดภัย) ในโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดในวัดและศาสนสถาน” ประจำปีงบประมาณ 2560

มีนาคม

23

2017

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี)

22 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี) เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีและการวิเคราะห์รายสถานีตำรวจเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ และลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน

มีนาคม

23

2017

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบรายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การจัดสรรงบประมาณและผลการพิจารณาโครงการงบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งแผนการดำเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มีนาคม

23

2017

เปิดงานเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560

22 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 คือศูนย์ อปพร.อบต.บางคูรัด และ อปพร.ดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี

มีนาคม

23

2017

ร่วมงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2560

22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานฯ