คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

11

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 /2558

วันนี้ 11พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 /2558 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม

พฤศจิกายน

11

2015

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจรตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจรตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจร ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นรูปธรรมต่อไป

พฤศจิกายน

10

2015

ร่วมแถลงข่าวกรณีพบกระเป๋าต้องสงสัยบรรจุยาบ้า ตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งรัดการปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทในทุกมิติ และนโยบาย 7N ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย อ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) พร้อมด้วย พ.ต.อ. สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รักษาการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอไทรน้อย พ.ต.อ.เกียรติกุล สณธิเณร ผู้กำกับการตำรวจภูธรไทรน้อย และ พ.ท.เขมชาติ

พฤศจิกายน

10

2015

ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกรมที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการกรมที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุโข อัศวสันติชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบนโยบายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำนักงานที่ดินสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ จัดทำโครงการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเน้นการทำงานที่รวดเร็วมีระยะเวลาที่แน่นอน ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ และบริการประชาชนด้วยมิตรไมตรีที่ดี

พฤศจิกายน

10

2015

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาถนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร

พฤศจิกายน

10

2015

ประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา”

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ท่านสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดเขตพื้นที่”บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือ กรอบ แนวทางการจัดทำ (Zoning)กำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา

พฤศจิกายน

10

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำหวัดนนทบุรี

10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำหวัดนนทบุรี เพื่อให้การประเมินทรัพย์สินเป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการต่อไป

พฤศจิกายน

9

2015

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ

9 พ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. ณ วัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนายอำเภอบางบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558 ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งเป็นประธาน เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นการจรรโลงความผูกพันกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของประชาชนชาวไทย ซึ่งนับเป็นประเพณีที่มีความสำคัญยิ่ง

พฤศจิกายน

8

2015

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาโลตัส พลัสมอลล์

8 พ.ย.58 เวลา 17.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาโลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

7

2015

เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.

7 พ.ย.58 เวลา 9.00น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นครั้งที่ 10 เป็นการได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป และสร้างความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น