คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

25

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ชนะการประกวดเรียงความตามที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความเสนอ และคัดเลือกผู้อายุประเภทคลังปัญญาดีเด่น และผู้อายุประเภทที่มีจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดนนทบุรี เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เมษายน

25

2016

พิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

25 เม.ย. 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาคม ชมรม และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี

เมษายน

23

2016

พระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่วาส สีลเตโช ณ วัดสะพานสูง

23 เม.ย.2559 เวลา 16.00 น. ณ วัดสะพานสูง ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่วาส สีลเตโช เป็นกรณีพิเศษ

เมษายน

22

2016

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดนนทบุรี

22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

22

2016

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี

22 เม.ย.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

เมษายน

22

2016

ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

22 เม.ย.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ของกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่3/2559

เมษายน

22

2016

เปิดการฝึกอบรมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE

22 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น.ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ประจำปี 2559 จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

เมษายน

22

2016

ประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้เพียงพอใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้ง และกำหนดมาตรการควบคุมการลักลอบสูบน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง

เมษายน

21

2016

เปิดโครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

21 เม.ย.2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมชูชาติกำภู โรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเทศบาลสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม

เมษายน

21

2016

ประชุมการจัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (จัดทำนำเสนอโดยวีดิทัศน์) เพื่อถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2559

21 เม.ย.2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมข้อมูลความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (จัดทำนำเสนอโดยวีดิทัศน์) เพื่อถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2559 ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ