คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

1

2016

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น.ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งกำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

มิถุนายน

30

2016

ร่วมตอนรับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ( พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

30 มิ.ย.59 เวลา 15.30 น.ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมตอนรับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ( พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ) พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรส่วน 1: 4000 (One map)

มิถุนายน

30

2016

บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในงานสัมมนาวาระชาติ และติวเข้มผู้นำเครือข่ายพันธมิตรอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ

30 มิ.ย.2559 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในงานสัมมนาวาระชาติ และติวเข้มผู้นำเครือข่ายพันธมิตรอารยสถาปัตย์ทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิทูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายพันมิตรอารยสถาปัตย์

มิถุนายน

30

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดนนทบุรี

30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

30

2016

เปิดงาน “ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมการตลาดเพื่อผู้บริโภค”

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ Exhibition Hall ชั้น ๑ อาคารหอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดเกษตรกร นวัตกรรมการตลาดเพื่อผู้บริโภค” จัดโดยคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มิถุนายน

30

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559

30 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนากลไกและกระบวนการในการผลักดันนโยบายคุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

30

2016

เปิดการอบรมโครงการและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)

30 มิ.ย.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแองกอร่า บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานนโยบายของรัฐให้แพร่หลายกว้างขวางมากขึ้น

มิถุนายน

29

2016

ต้อนรับอาจารย์ซาเร็บ ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และร่วมงานส่งเสริมกิจกรรมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ  ลานอเนกประสงค์มัสยิดนูรุสซาอาดะห์ (คลองเจ๊ก) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต้อนรับอาจารย์ซาเร็บ ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และร่วมงานส่งเสริมกิจกรรมกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติทางศาสนา การแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี

มิถุนายน

29

2016

บริษัท เบสท บอรดคาสท์ (2558) จำกัด

29 มิ.ย.2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : บริษัท เบสท บอรดคาสท์ (2558) จำกัด เข้าพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือกรณีจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกรายการ “ผู้ว่าพาเที่ยว” โดยออกอากาศผ่านทางสถานี ททบ.5 เป็นรายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและประเพณีในจีงหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

29

2016

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ มีระเบียบวาระที่สำคัญในการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ การพิจารณาวิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ และการขออนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นต้น