คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

30

2016

ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น ๔ เทศบาลนครนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาเทศบาลนนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

พฤษภาคม

30

2016

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี

30 พ.ค.2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พ.ค. 2559 โดยวาระก่อนการประชุมเป็นพิธีมอบโล่ห์ประกาศเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 6 ราย พิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาดำเนินงานสู่ภาคอุตสาหกรรมจนประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2559

พฤษภาคม

30

2016

ตรวจพื้นที่และเป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเสด็จวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส

30 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมวิมวาทิตย์ 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการตรวจพื้นที่และเป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเสด็จวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาส ” วันกิติยากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน

พฤษภาคม

30

2016

เปิดโครงการจัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “พื้นฐานยุวกาชาด” สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ – ๒๕ ปี เพื่อสร้างอาสายุวกาชาดให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกาชาด ยุวกาชาด เกิดการสร้างสรรค์พลังเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยมีเยาวชนจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

พฤษภาคม

30

2016

ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พ.ค. 2559

30 พ.ค.2559 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน พ.ค. 2559 เพื่อมอบนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ผลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

พฤษภาคม

28

2016

ร่วมการแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรคู่ VIP.ระหว่างจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี และเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน ” Futsal

28 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 -18.00 น.ณ สนามวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ร่วมการแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตรคู่ VIP.ระหว่างจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลนครนนทบุรี และเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน ” Futsal Nonthaburi FA Cup ต้านภัยยาเสพติด 2016 ” โดยในพิธีมีการมอบโล่รางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศในการแข่งขัน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่เยาวชน ทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีปรองดองให้กับเยาวชนและประชาชน รู้รัก รู้สามัคคี

พฤษภาคม

28

2016

พิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจีงหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พฤษภาคม

27

2016

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2559

27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2559 เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

พฤษภาคม

27

2016

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

27 พ.ค. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

พฤษภาคม

27

2016

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมพิจารณาขับเคลื่อนวาระด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาตามวาะจังหวัดนนทบุรี 7N

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อร่วมพิจารณาขับเคลื่อนวาระด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาตามวาะจังหวัดนนทบุรี 7N ที่สำคัญหลายประการ อาทิ การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดนนทบุรี ความคืบหน้าการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) การเปิดตัวโครงการ