คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

15

2016

ประชุมคณะทำงานโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559

15 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการการสำรวจและการออกแบบเส้นทางเชื่อมต่อบริการขนส่งสาธารณะ จุดจอดรถ พื้นผิวทางเท้า หรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องจัดให้มีสำหรับคนพิการ ให้เป็นต้นแบบของอารยสถาปัตย์ในการบริการผู้พิการให้ได้รับความสะดวก ความปลอดภัย ในการเดินทาง

มีนาคม

15

2016

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE

15 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.30

มีนาคม

15

2016

ตรวจเครื่องเล่น สไลเดอร์ จำนวน ๔ ชุด

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสวนน้ำ The Mall Fantasia Lagoon ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานกำกับดูแลและดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการเครื่องเล่นของสถานบริการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ซึ่งมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่วมตรวจเครื่องเล่น สไลเดอร์ จำนวน ๔ ชุด ของThe Mall Fantasia

มีนาคม

15

2016

ประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดนนทบุรี

15 มี.ค. 2559 เวลา 09.50 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตลาดประชารัฐ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดนนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้สู่ประชาชนโดยตรงและประชาชนได้ซื้อสินค้าราคายุติธรรม ตอบสนองตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาส

มีนาคม

15

2016

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี)

15 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี) เพื่อนำเหตุการเกิดอุบัติเหตุในรอบเดือนที่ผ่านมา มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ลดจำนวนคนเจ็บและคนตายให้ได้น้อยลงที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

15

2016

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ในการเตรียมการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง

15 มี.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รอง ผอ.รมน.จว.นบ และนายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จากนายกฤษฎา

มีนาคม

15

2016

ร่วมพิธีเปิดและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทางออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย?”

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทางออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย?” โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี  นายชาญวิทย์ วสยางกรู ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

มีนาคม

14

2016

ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนนนท์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สวนทุเรียนนนท์ ป้าต้อย-ลุงหมู หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนนนท์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโดยเฉพาะกระบวนการปลูก และการดูแลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสวนทุเรียนนนท์ ป้าต้อย-ลุงหมู ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์ Q ที่มีการควบคุมดูแลตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ในสวนจนกระทั่งผลผลิตนั้นถึงมือผู้บริโภค ตามระบบการเกษตรที่ดี (Good

มีนาคม

14

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

14 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ ครอบครัว รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์กรณีสงเคราะห์รายบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายที่ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

12

2016

เปิดงาน “สตรี ลีลา ลีลาศ รื่นเริง

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรี ลีลา ลีลาศ รื่นเริง เพื่อสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทั้ง