คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

1

2015

รับมอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุง จาก

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุง จาก พ.ท.เขมชาติ บุญญาจันทร์  ผู้บังคับกองพัน ปตอ.พัน ๖ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่ดินไหวในประเทศเนปาล ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

30

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา และเนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี  โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 390 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ราย และผู้บริจาคดวงตา

เมษายน

30

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง บางกรวย และอำเภอบางใหญ่ ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง บางกรวย และอำเภอบางใหญ่ ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

30

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าออกหน่วยรับบริจาค โลหิต ดวงตา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 76 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย ณ ศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

29

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2558 และรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล

ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ตั้งในเขตจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งก่อนการประชุม ได้มีการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สมาคม ชมรมต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก

เมษายน

29

2015

ประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2558

ประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2558  ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

28

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีมอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัย ตามโครงการแสงแห่งความหวังผู้สูงวัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงวัย ซึ่งมีผู้สูงวัยเข้ารับแว่นสายตา จำนวน 522 ราย ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่

เมษายน

28

2015

ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการร่วมนนทบุรี อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมษายน

28

2015

พิธีมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยตามโครงการแสงแห่งความหวังผู้สูงวัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยตามโครงการแสงแห่งความหวังผู้สูงวัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (๒ เมษายน ๒๕๕๘) วันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมษายน

27

2015

เปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดปากน้ำพิบูลสงคราม อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี