คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

9

2016

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี

9 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยนำข้อมูลรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของอุบัติเหตุในแต่ละรายเพื่อใช้มองภาพแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างเป็นระบบต่อไป

กุมภาพันธ์

9

2016

ตรวจสอบที่ตั้งและองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงมหรสพ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ  ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเฟสติวอล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบที่ตั้งและองค์ประกอบต่าง ๆ ของโรงมหรสพ เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ โรงที่ 1-12 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ

กุมภาพันธ์

9

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2559

9 ก.พ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2559 เพื่อพิจารณาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ต่อไป

กุมภาพันธ์

9

2016

เปิดการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

9 ก.พ.2559 เวลา 9.15 น. ณ ห้อง Peridot โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายแรงงานแก่แรงงานนอกระบบ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาสังคมที่อาจจะตามมาอีกในหลายมิติ

กุมภาพันธ์

9

2016

ร่วมตอนรับ พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่

9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมตอนรับ พลโท อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 1/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 และคณะมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและปฏิบัติตามนโยบายของ กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย สระบุรี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี

กุมภาพันธ์

8

2016

ตรวจเยี่ยมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนนท์

8 ก.พ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรวบรวมข้อมูล บริหารจัดการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนนนท์ ตามโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กุมภาพันธ์

8

2016

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรณรงค์กำจัดผักชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันรณรงค์กำจัดผักชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559

กุมภาพันธ์

8

2016

เปิดโครงการการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559

8 ก.พ.2559 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริการและเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลท่าอิฐ (อบต.ท่าอิฐ) ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่2 เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้สามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง และสร้างโอกาสในการปรับโครงสร้างการผลิตให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตลาดสินค้าพร้อมทั้งสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม

กุมภาพันธ์

8

2016

เปิด “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ  วัดสามง่าม อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

กุมภาพันธ์

7

2016

เปิดงาน “เอกชนนนท์ เดิน วิ่ง….ซิ่งสู่ฝัน” (Nonthaburi

วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ – ถนนนนทบุรี 1 : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เอกชนนนท์ เดิน วิ่ง….ซิ่งสู่ฝัน” (Nonthaburi APEAN Charity Run…..2016) โดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง