คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

15

2015

เปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) “ใต้ร่มพระบารมี

15 ธ.ค.2558 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานจัดกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า The Crytal SB ราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) “ใต้ร่มพระบารมี OTOP นนทบุรี ก้าวไกล” ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและนอกจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต

ธันวาคม

15

2015

ประชุมหารือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณีก่อสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รุกล้ำลำกระโดงสาธารณะบริเวณวัดเชิงเลน

15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมหารือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน กรณีก่อสร้างโรงเรียนและก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล รุกล้ำลำกระโดงสาธารณะบริเวณวัดเชิงเลน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

ธันวาคม

15

2015

ประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการร้านเกม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดนนทบุรี

15 ธ.ค.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 7 อาคารวิชชนนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการร้านเกม ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสังคม และที่สำคัญเพื่อใช้เป็นกติกาแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคมให้เป็นไปตามระบบสากล

ธันวาคม

15

2015

พิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนลานทอง

15 ธ.ค.2558 เวลา 9.30 น. ณ หมู่บ้านลานทอง ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันการเงินชุมชนลานทอง เพื่อบริหารจัดการให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีศักยภาพประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ

ธันวาคม

15

2015

เปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 1/2559

15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 1/2559 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีผู้ร่วมโครงการในรุ่นนี้ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งประธานในพิธีได้ฝากข้อคิด แนวทาง ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

ธันวาคม

15

2015

ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีนายอุดม อุณหกะ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เป็นประธานการปนะชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลและเสนอความคิดที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ

ธันวาคม

14

2015

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรีและศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 ครั้งที่ 2/2558

14 ธ.ค.2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรีและศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 ครั้งที่ 2/2558 เพื่อพิจารณาโครงการระยะที่ 2 ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 และการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59 ฯลฯ

ธันวาคม

14

2015

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 3/2558

14 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา ดุสิต กรุงเทพฯ : นายสุธี ทองแย้มรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งที่ 3/2558

ธันวาคม

14

2015

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี

14 ธ.ค.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนนทบุรี และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาความยากจน

ธันวาคม

14

2015

ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบเดินรถไฟฟ้า

14 ธ.ค.2558 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบเดินรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี