คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

28

2016

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2559

28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2559 เพื่อพิจารณาและมีมติเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มิถุนายน

28

2016

ประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี

28 มิ.ย.2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม1 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์โฮเต็ล ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการให้กับส่วนราชการ

มิถุนายน

28

2016

ประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จไปทรงเปิดรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่ออย่างเป็นทางการ

28 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. ณ สถานีคลองบางไผ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จไปทรงเปิดรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่ออย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 6 ส.ค.2559 เวลา 14.00 น. เพื่อให้การรับ-ส่งเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

มิถุนายน

28

2016

เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” อำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 4-5

วันที่ 28 มิ.ย.2559 เวลา 10.30 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” อำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 4-5 ประจำปี 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน โดยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสกลับไปเป็นคนดีของสังคมและครอบครัว  กำหนดการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.- 11 ก.ค.2559  รวม 15

มิถุนายน

28

2016

ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน…อนาคต” จัดขึ้นโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดและผู้เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางท้องถิ่นไทย อดีต ปัจจุบัน…อนาคต” จัดขึ้นโดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักการและแนวทางการดำเนินการตามระบบแท่งอย่างถูกต้อง และเตรียมการกำกับภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลที่พึงเกิดหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบ

มิถุนายน

27

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี

27 มิ.ย.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และการแก้ไขปัญหาการจราจรในซอยเรวดี 11 กับซอยเรวดี 17 และทำถนนใต้ทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงถนนติวานนท์มาถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อให้การจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

27

2016

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี(กปถ.จว.นนทบุรี) ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

27 มิ.ย.59 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี(กปถ.จว.นนทบุรี) ครั้งที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อให้การป้องกันอุบัติเหตุและการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุลงได้

มิถุนายน

27

2016

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด

27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารหลังเก่า ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่ถูกต้อง ตามขั้นตอนการติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

มิถุนายน

27

2016

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ มีระเบียบวาระพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

27

2016

ประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2559

27 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลของภาครัฐในเรื่องนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญเร่งด่วนต่างๆ และการขับเคลื่อนงานตามวาระของจังหวัดในระดับพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรีต่อไป