คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

10

2016

ตรวจสอบห้องเก็บทรัพย์และความมั่นคงแข็งแรงของโรงรับจำนำเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตโรงรับจำนำสินบางบัวทองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ณ โรงรับจำนำสินบางบัวทอง

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอตั้งโรงรับจำนำจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจสอบห้องเก็บทรัพย์และความมั่นคงแข็งแรงของโรงรับจำนำเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตโรงรับจำนำสินบางบัวทองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ณ โรงรับจำนำสินบางบัวทอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 162/9-10 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ต.พิมลราช อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี

มีนาคม

10

2016

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (กรอ.) ครั้งที่

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (กรอ.) ครั้งที่ 2/2559

มีนาคม

10

2016

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่2)

10 มี.ค.2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 อ.เมืองนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวม (ปรับปรุงครั้งที่2) เพื่อให้การวางและจัดทำผังเมืองรวมนนทบุรีมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีนาคม

9

2016

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี

9 มี.ค.2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

9

2016

ตรวจถนนทรุดตัว บริเวณริมคลองลำรี หมู่ที่8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง

9 มี.ค.2559 เวลา 13.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจถนนทรุดตัว บริเวณริมคลองลำรี หมู่ที่8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวของถนน ยาวประมาณ 85 เมตร ซึ่งท่าน ผวจ. ได้สั่งการให้นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

มีนาคม

9

2016

เปิดรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี 2559

9 มี.ค.2559 เวลา 10.00 น. ณ แปลงนาสาธิตของเกษตรกร หมู่4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดรณรงค์ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต โครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร ปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และเป็นการลดต้นทุนการผลิต ให้กับเกษตรกร

มีนาคม

9

2016

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอัคคีภัย

9 มีนาคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ บริษัท วาย เอ็ม เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอัคคีภัย เพื่อให้คำแนะนำ กำกับดูแล ให้สถานประกอบกิจการดำเนินมาตรการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการในการตรวจเพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆด้านตามอำนาจหน้าที่ของแต่หน่วยงาน

มีนาคม

9

2016

เปิดงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “รวมพลังสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้างเอสพานาด ซีนี้เพล็กซ์ ชั้น 4 งามวงศ์วาน-แคราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี :-นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่อ “รวมพลังสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสตรีทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานของสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม

9

2016

เปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนต้นแบบจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี :-นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการชุมชนจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนต้นแบบจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครภาคประชาชน และบุคลากรภาครัฐ ในการจัดการขยะครัวเรือนหรือขยะต้นทาง ตลอดจนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

มีนาคม

9

2016

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือ ติดตามการปฏิบัติงาน

9 มี.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ขอเข้าพบ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อเยี่ยมคารวะ และปรึกษาหารือ ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งสภาพปัญหา/อุปสรรคต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง