คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

27

2017

ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบปประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบปประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๓๔

มีนาคม

27

2017

ประชุมและให้ข้อคิดเห็นการจัดทำวีดีทัศน์ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมและให้ข้อคิดเห็นการจัดทำวีดีทัศน์ความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

มีนาคม

26

2017

เปิดงานรุ่งเรืองรำลึก 78 ปี ซึ่งเป็นการจัดงานในโอกาสที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาได้ดำเนินการมาครบ 78

25 มีนาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานรุ่งเรืองรำลึก 78 ปี ซึ่งเป็นการจัดงานในโอกาสที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาได้ดำเนินการมาครบ 78 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต2

มีนาคม

26

2017

ร่วมรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี

24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุด

มีนาคม

26

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560

24 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนนทบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีสาระสำคัญของการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนรายจังหวัด ปี พ.ศ.2560-2564

มีนาคม

26

2017

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่องขอความเห็นชอบให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (กรณีที่ได้รับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรก) สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ราย และการบริหารงานบุคคลอื่นๆ

มีนาคม

26

2017

เปิดการดำเนินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560

24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม2 ชั้น4 โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง หรือเจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 200 คน

มีนาคม

26

2017

ร่วมรับฟังนโยบาย และปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ ๑ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังนโยบาย และปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีพลตรี สุริศร์ สุขชุ่ม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

มีนาคม

23

2017

ประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2560

23 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อสนับสนุนการบริหารโครงการตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2560 ของจังหวัดนนทบุรี และติดตามความก้าวหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 พร้อมทั้งเป็นประธานประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย

มีนาคม

23

2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

23 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม) โดยมีสถานพยาบาล/คลินิก ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงดังกล่าว เพิ่มเติมจำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่ใช้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน