คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

22

2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 9/2560

21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 9/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี และการใช้จ่ายงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

กันยายน

22

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดนนทบุรี (อ.ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี

21 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดนนทบุรี (อ.ก.พ.) จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551 ของข้าราชการจำนวน 3 ราย

กันยายน

22

2017

ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี มีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านการบริหาร) เป็นประธานการประชุม เพื่อประสานงาน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

กันยายน

22

2017

ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ต้นฉบับ จดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง : งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กันยายน

22

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

22

2017

ประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระสรุปภาพรวมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

กันยายน

22

2017

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน ๓ ราย

กันยายน

22

2017

พิธีและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีและอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในกิจกรรมรำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล

กันยายน

22

2017

เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เป็นการรับรองการบริการประชาชนของหน่วยงานรัฐ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนาหรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งโล่การรับรองมาตรฐาน GECC แสดงให้เห็นถึงการบูรณาการบริการด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง

กันยายน

21

2017

ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ

21 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2017” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง