คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

8

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล ๑-๓ ในจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๑ และการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของจังหวัดนนทบุรี ข้อมูลสะสมตั้งแต่ ตุลาคม

กันยายน

8

2018

พิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ เวทีกลางชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2018” โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอหรือผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

8

2018

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ครั้งที่

วันที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนนายอำเภอบางบัวทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด  ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ผู้แทนชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด

กันยายน

8

2018

ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในพื้นที่  โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี  ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนนทบุรี  และนิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมในการประชุมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบแนวทางให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีมีความน่าอยู่มากขึ้น ดังนี้ กิจกรรมต่างๆที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด , การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ,

กันยายน

8

2018

ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 กันยายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรีในด้านต่างๆแก่กำนันทุกตำบลในจังหวัดนนทบุรีหรือผู้แทน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในพื้นที่  โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี  ผู้ช่วยจ่าจังหวัดนนทบุรี  และนิติกร ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมในการประชุมด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบแนวทางให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรีมีความน่าอยู่มากขึ้น ดังนี้ กิจกรรมต่างๆที่จะทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด , การแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ,

กันยายน

8

2018

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒ ออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่

กันยายน

8

2018

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 40 ปี

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด  และผู้แทนนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 40 ปี  ซึ่งมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในงาน 

กันยายน

8

2018

ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 5 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานกรรมการสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ครั้งที่ 1/2561  ซึ่งมีวาระการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี , การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 , การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี , แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน , แนวทางในการตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 

กันยายน

8

2018

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒ ออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่

กันยายน

8

2018

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒ ออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด