คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะทำงานโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน  โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการฯ  ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนนทบุรี  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  นายอำเภอเมืองนนทบุรี  ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการของที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ และวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณา

พฤษภาคม

25

2018

เปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ดำเนินการโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขุดดินและถมดินของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าคณะทำงานกำกับดูแลและดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขุดดินและถมดินของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 เป็นประประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2561

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ พระอุโบสถ (ชั้นล่าง) วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมกับพระราชนัทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ เป็นประธานการประชุมฝ่ายบรรพชิต ในการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ผู้แทนเจ้ากรมพลาธิการทหารบก  ปลัดจังหวัดนนทบุรี 

พฤษภาคม

25

2018

ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ.ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ.ครั้งที่ 5/2561  ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 , รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ.ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ,  ผลการดำเนินงาน TO BE

พฤษภาคม

25

2018

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมราชบุรีรมย์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ ดำเนินการโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

23

2018

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประชาชนที่ออกมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 21

22 พ.ค.61เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประชาชนที่ออกมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 21 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต จำนวน 9,450 ซีซี. มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย บริจาคอวัยวะ 6 ราย