คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

19

2019

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 1/2562  โดยมีผู้แทนปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัด 12 แห่ง 

มีนาคม

19

2019

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับพื้นที่ (จังหวัดนนทบุรี)

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับพื้นที่ (จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณากำหนดแผน/เป้าหมายในการจัดกิจกรรม “จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี” ประจำปี ๒๕๖๒ รายงานผลการดำเนินการจำกัดผักตบชวาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบูรณาการในการจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวา

มีนาคม

19

2019

ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบ VDO Conference

วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ผ่านระบบ VDO Conference ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ โดยมี คณะองคมนตรี พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย

มีนาคม

19

2019

ปิดงานประกวดสัตว์สวยงาม “สืบสานตำนาน กุ้ง ไก่ ปลา”

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดงานประกวดสัตว์สวยงาม “สืบสานตำนาน กุ้ง ไก่ ปลา” โดยมีผู้แทนนายอำเภอบางกรวย ผู้บริหารโรงเรียนวัดส้มเกลี้ยง ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผู้แทนชมรมอนุรักษ์ปลากัดประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประกวดสัตว์สวยงาม และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย ชมรมอนุรักษ์ปลากัดประเทศไทย กำหนดจัดงาน “สืบสานตำนาน

มีนาคม

19

2019

ตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 09.20 น.เป็นต้นไป  ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง/ในเขตเลือกตั้ง เขตต่างๆในจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เข้ามาใช้สิทธิลงคะเเนนเลือกตั้งล่วงหน้าในครั้งนี้  ภาพรวมของการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มีนาคม

16

2019

ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “๖๐ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการทางวิชาการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “๖๐ ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” และหารือความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี มีประเด็นการหารือเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี (Nonthabuti Smart City)

มีนาคม

16

2019

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ครั้งที่ ๑(๕)/๒๕๖๒ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยว เข้าร่วมการประชุม มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณารายงานความก้าวหน้าภาพรวมผลการดำเนิน และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการอำนวยการโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน

มีนาคม

15

2019

ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 18.45 น. ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

มีนาคม

15

2019

ประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ

มีนาคม

15

2019

เปิดกิจกรรม “Open House & Big

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.15 น. ณ บริษัท เมโทร พาเนล จำกัด ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Open House & Big Cleaning Day” โดยมีนายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน