คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

12

2019

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอเมืองนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น​ 2​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

11

2019

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน (อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย) ณ พุทธมหาเจดีย์ อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด

พฤศจิกายน

9

2019

เปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และมอบนโยบายแก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

เปิดการสัมมนาสร้างการรับรู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร และมอบนโยบายแก่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

9

2019

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งจะเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดิน ณ พุทธมหาเจดีย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา

พฤศจิกายน

8

2019

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีต่อไป โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

พฤศจิกายน

8

2019

รับ-ส่ง เสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

รับ-ส่ง เสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่

พฤศจิกายน

7

2019

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบางใหญ่

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบางใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอบางใหญ่

พฤศจิกายน

7

2019

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบางกรวย

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบางกรวย ณ หอประชุมอำเภอบางกรวย

พฤศจิกายน

7

2019

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ฮอลล์ ๕ อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์

พฤศจิกายน

7

2019

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบางบัวทอง ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง