คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

16

2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7

14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7 ระหว่างสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี กับสถานพยาบาลคลินิกทันตกรรม ในครั้งนี้ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิทันตกรรมกรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

พฤศจิกายน

16

2017

ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2560

14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2560 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในด้านเศรษฐกิจ

พฤศจิกายน

16

2017

ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวจังหวัดนนทบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

พฤศจิกายน

14

2017

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มี ศ.ดร.ธีระ

พฤศจิกายน

14

2017

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศจำลอง เพื่อกำหนดแนวทาง และหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี สมพระเกียรติ

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศจำลอง เพื่อกำหนดแนวทาง และหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาพระเมรุมาศให้คงความสวยงามอยู่ในสภาพดี สมพระเกียรติ โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

พฤศจิกายน

14

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับแผนการกระจายการสั่งจองพระวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยม วัดสพานสูง กระบวนการสร้างพระ การทำสัญญาสร้างพระ รายจ่ายการดำเนินโครงการ รวมทั้งเพื่อพิจารณากำหนดการประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 

พฤศจิกายน

14

2017

พิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ๓ วาระ (ภายใน ๑๐ปี)

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ๓ วาระ (ภายใน ๑๐ปี) ได้แก่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้รับโล่ทองคำจากกระทรวงศึกษาธิการ จากการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

พฤศจิกายน

14

2017

พิธีเปิด-งานเลี้ยงต้อนรับผู้แทนจังหวัดในสังกัด ภาค ๑ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่

วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด-งานเลี้ยงต้อนรับผู้แทนจังหวัดในสังกัด ภาค ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ฝ่ายต่าง ๆ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค ๑ “นนทบุรีเกมส์”

พฤศจิกายน

11

2017

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ ๑. การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และพลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

พฤศจิกายน

10

2017

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิระ ดาวพราย เป็นกรณีพิเศษ

9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายจิระ ดาวพราย เป็นกรณีพิเศษ โดยนายจิระ ดาวพราย อายุ 76 ปี จิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานแพทย์ ในพิธีวางดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้เป็นลม หมดสติ ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ