คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

27

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560

26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 เพื่อให้การวิเคราะห์มูลค่าทุนทรัพย์ของอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภาษีของประเทศต่อไป

เมษายน

27

2017

เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จทรงเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่

26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จทรงเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ อาคาร 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เมษายน

27

2017

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 4/2560

26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 4/2560 เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมษายน

27

2017

ประชุมคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาตรวจสอบการประเมินตนเองของส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ตามเกณฑ์การประเมินที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนด เพื่อส่งผลงานเข้าคัดเลือกเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการโดดเด่นต่อไป

เมษายน

27

2017

เปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน – แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม ๙ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมษายน

27

2017

ประชุมหารือการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

วันวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า) มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาประเด็นการอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ และอำนาจหน้าที่ในการใช้งบประมาณเพื่อออกแบบการบูรณะซ่อมแซมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเก่า)

เมษายน

27

2017

เปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนครนนท์ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (แผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ.

เมษายน

27

2017

เปิดการอบรมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE

26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฝ่ายต่างๆของจังหวัดนนทบุรีให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

26

2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 4/2560

25 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นนทบุรี) ครั้งที่ 4/2560  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงฯ โครงการตู้สีขาว การรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER

เมษายน

26

2017

เปิดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ “ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.

25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรซิเด้นซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการ “ลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนที่ 2)” พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลให้กับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีที่สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 10% ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559