คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

16

2018

เปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเกราะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร 3 ชั้น) นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ

มกราคม

16

2018

พิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2561 จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการทางการศึกษาต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1,2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราบุรีเขต

มกราคม

16

2018

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของงบจังหวัด และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

มกราคม

16

2018

ร่วมหารือข้อราชการกับนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมหารือข้อราชการกับนางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จังหวัดนนทบุรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

มกราคม

16

2018

ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดรวกบางสีทอง และชุมชนวัดโคนอน เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางกรวย ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ ชุมชนวัดรวกบางสีทอง และชุมชนวัดโคนอน เทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผู้บริหารเทศบาลตำบลบางสีทอง อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าวด้วย

มกราคม

11

2018

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา

10 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ ประเทศ ศาสนา และประชาชน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561

มกราคม

11

2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561

10 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561 เพื่อพิจารณาการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นต้นแบบ เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ของจังหวัดนนทบุรี

มกราคม

11

2018

เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการซ้ำซ้อนทางการเคลื่อนไหว และทางด้านสติปัญญาการสื่อสาร พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน

วันที่ 10 มกราคม 2561 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย นางจิตรา  ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกร่าง เข้าเยี่ยมบ้าน ผู้พิการซ้ำซ้อนทางการเคลื่อนไหว และทางด้านสติปัญญาการสื่อสาร พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 7 ราย ตามโครงการ“ปันน้ำใจ ให้น้องผู้พิการ” ครั้งที่ 3 ให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

มกราคม

11

2018

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ 27 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี

วันที่ 10 มกราคม 2561 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วย นางจิตรา  ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนนทบุรี มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ 27 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

มกราคม

10

2018

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำในอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑