คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

25

2017

ต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิเชียร

วันที่ 23 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. ณ โครงการตลาดประชารัฐ อำเภอปากเกร็ด ของดีวิถีนนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโครงการ “ตลาดประชารัฐ อำเภอปากเกร็ด ของดีวิถีนนท์” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

22

2017

ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ

22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อสร้างให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินการขยายผลโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายนนทบุรี 4.0

มิถุนายน

22

2017

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี

22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณวัดท่าเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี เป็นการนำงานบริการของทุกส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุกตามนโยบาย “นนทบุรี 4.0”

มิถุนายน

22

2017

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ครั้งที่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่

มิถุนายน

22

2017

เปิดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และร่างผังแนวคิดโครงสร้างการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และร่างผังแนวคิดโครงสร้างการพัฒนาภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2580 ในรายสาขาการพัฒนาทั้งระดับจังหวัดและภาคมหานคร โดยระดมความคิดเห็นจากตัวแทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และกลุ่มประชาชน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปในอนาคตให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายจังหวัดนนทบุรี 4.0

มิถุนายน

22

2017

เปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๐ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีในการให้เด็กเล็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักการให้อภัย เคารพในกฎ กติกา เสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เหมาะสมกัยวัย

มิถุนายน

21

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560

21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ กรณี ประชาชนยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม จำนวน 8 ราย

มิถุนายน

21

2017

ประชุมคณะกรรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีระเบียบวาระแจ้งข่าวจากหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี รายงานผลการประชุมใหญ่หอการค้าภาค ๕ ภาค ประจำปี ๒๕๖๐ และเรื่องเพื่อพิจารณาโครงการท่องเที่ยวชุมชน/สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

มิถุนายน

21

2017

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายชื่อและผลงานประกอบการพิจารณาของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อร่วมการพิจารณาคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีเมืองนนท์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการคัดเลือกครั้งนี้ จำนวน ๖ ราย

มิถุนายน

21

2017

ประชุมคณะอนุกรรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการรับซื้อข้าวเปลือก ตามโครงการนาแปลงใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๖๐/๖๑