คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

17

2019

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันแลัแก้ไขน้ำท่วมขัง ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันแลัแก้ไขน้ำท่วมขัง ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำจังหวัดนนทบุรี และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ มิถุนายน

มิถุนายน

17

2019

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้กระบวนการ NLP เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาสังคม รูปแบบกระบวนการคิดที่ทรงพลังและจินตนาการ นำไปสู่ห้องเรียนสีขาว โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู

มิถุนายน

17

2019

เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในบริเวณพื้นที่บึงรับน้ำมักกะสัน และการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก (๑) อาคาร ๑ ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด เข้าร่วมการประชุม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกในบริเวณพื้นที่บึงรับน้ำมักกะสัน และการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคูคลองในพื้นที่ความรับผิดชอบ โดยมี

มิถุนายน

17

2019

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา การจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติด กำหนดการและการมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนอำเภอ

มิถุนายน

13

2019

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองบางเขน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคลองบางเขน และมาตรการการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคลองบางเขน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว มีผู้แทน สำนักงานระบบควบคุมน้ำ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร และชมรมอนุรักษ์คลองบางเขน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

มิถุนายน

13

2019

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ต่อเนื่องถนนชัยพฤกษ์ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนแขวงทางหลวงนนทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด และสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะ ต่อเนื่องถนนชัยพฤกษ์ เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนถนนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะทางต่างระดับ ทางร่วมทางแยกบนสะพาน สะพานเกือกม้ากลับรถ ทางร่วมทางแยกบนทางราบ

มิถุนายน

11

2019

ร่วมการประชุมเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิด หลังเกิด เหตุการณ์น้ำท่วม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ มีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

10

2019

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ในโอกาส

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  ในโอกาส “วันกิติยากร”  โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 

มิถุนายน

10

2019

เปิดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ด้วยความร่วมมือระหว่างจังหวัดนนทบุรีและการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬาพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายพระเกียรติ เจ้าฟ้านักกีฬา ผ่านกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน

มิถุนายน

10

2019

ร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๑

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑ กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๑ โดยมี พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานด้านจิตอาสา ซึ่งกองทัพภาคที่ ๑/ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการงานด้านจิตอาสาในพื้นที่