คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

25

2017

ต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงานในกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางมาเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามงานในกำกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เพื่อติดตามงาน/โครงการ ดังนี้ ๑)

พฤษภาคม

25

2017

ร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพันตำรวจโท

พฤษภาคม

25

2017

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ภายในพื้นที่กรมชลประทาน โดยมีพลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ผู้แทนสมุหราชองครักษ์

พฤษภาคม

24

2017

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เจ้ากรมพลาธิการทหารบก

พฤษภาคม

24

2017

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เช่น การขอความเห็นชอบให้โอน รับโอน ย้าย เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การประเมินครูผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ การลาออกจากราชการของพนักงานเทศบาล

พฤษภาคม

24

2017

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงวางพานพุ่มพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรับเชิญเสด็จไปทรงวางพานพุ่มพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” โดยมีนางสาวผ่องพรรณ

พฤษภาคม

22

2017

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาตรวจสอบการเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ พร้อมทั้งออกตรวจสภาพความเหมาะสมที่ดินซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ต้องการเช่า เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีต่อไป

พฤษภาคม

22

2017

เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และอาสาสมัคร ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ ๑๓๐

พฤษภาคม

22

2017

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตาม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา ก้าวสู่กรมที่ดิน 4.0”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย ให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตาม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา ก้าวสู่กรมที่ดิน 4.0” ในหัวข้อ ข้าราชการนนทบุรี 4.0 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา สนองตอบนโยบาย “บริการดี ไม่มีทุจริต”

พฤษภาคม

21

2017

ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ที่พักสงฆ์สวนป่ารัตนญาณ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร องค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนไทย สวนป่ารัตนญาณ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักสงฆ์และสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพนรัต วัดป่าแก้ว (พระมหาเถระคันฉ่อง)