คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

21

2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 11/2560

20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 11/2560  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขับเคลื่อนโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี และการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น

พฤศจิกายน

21

2017

เข้าเยี่ยมผู้เดือดร้อนทางสังคม รายนางกาญกนก จันทรเสน กรณีผ่าตัดเนื้องอกในสมอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 เวลา 14.40 น.นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมผู้เดือดร้อนทางสังคม รายนางกาญกนก  จันทรเสน กรณีผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  ณ หมู่บ้านเคหะเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ในเบื้องต้น จำนวน 2,000 บาท

พฤศจิกายน

21

2017

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา รายชื่อ ข้อมูล และสรุปผลงาน ประกอบการพิจารณาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พฤศจิกายน

18

2017

ประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อสื่อสารให้ข้อมูลของภาครัฐในเรื่องนโยบาย ภารกิจสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล และการขับเคลื่อนงานตามวาระของจังหวัดในระดับพื้นที่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อมวลชน และชี้แจงข้อมูลตามประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจและต้องการทราบ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

18

2017

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าการเตรียมการและการมอบหมายภารกิจในการจัดนิทรรศการฯ  ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

พฤศจิกายน

18

2017

ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบเพิ่มเติม ๖๐)

พฤศจิกายน

16

2017

ประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กรณีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน

พฤศจิกายน

16

2017

พิธีฉลองรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๙ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีฉลองรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และประธานในพิธีได้อ่านพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พฤศจิกายน

16

2017

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 11/2560

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 11/2560 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านยาเสพติด รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดและการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์กับข้อมูลเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดรวมทั้งการวิเคราะห์ของศอ.ปส.อ.กับสภ.ในพื้นที่ ตลอดจนบูรณาการด้านการข่าวเพื่อให้การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พฤศจิกายน

16

2017

เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day

15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งอำเภอบางใหญ่กำหนดจัดขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก และความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดการขยะ ดูแลรักษาความสะอาด รวมทั้งเพื่อสนองตอบนโยบายนนทบุรี 4.0 จังหวัดสะอาด โดยมีจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning  Day