คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

27

2017

รับฟังการชี้แจ้งรายละเอียดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานและการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (Community-Based Flood Risk Management

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนรับฟังการชี้แจ้งรายละเอียดโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานและการรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (Community-Based Flood Risk Management and Disaster Response in the Chao Phraya Basin) เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินการสำรวจและการประเมินความเสี่ยงของชุมชนและหมู่บ้าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน

กรกฎาคม

27

2017

เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับจังหวัดนนทบุรี ภายใต้ “โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม”

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับจังหวัดนนทบุรี ภายใต้ “โครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองขนาดใหญ่และแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม” โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติของจังหวัดนนทบุรีตลอดจนนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมไปใช้ในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon

กรกฎาคม

27

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี ด้วยการสร้างพระหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์

กรกฎาคม

27

2017

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เช่น การขอความเห็นชอบให้โอน รับโอน ย้าย การลาออกจากราชการ ของพนักงานเทศบาล เลื่อนระดับพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การเห็นชอบหนังสือรับรองคุณวุฒิเพื่อลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และการปรับปรุงส่วนราชการจาก

กรกฎาคม

27

2017

เปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ร่วมกับ ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการยุวทูตความดี

26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนวัดลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ร่วมกับ ดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการยุวทูตความดี โดยมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โดยมีแนวศึกษาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นต้นกล้าของพลังพอเพียง ภายใต้แนวคิด ต้นกล้าความดีเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน พร้อมน้อมนำไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น จริงจัง ในรูปนิทรรศการเคลื่อนที่ ตั้งแสดงเป็นเมืองพอเพียง

กรกฎาคม

27

2017

ประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อทราบสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค

กรกฎาคม

27

2017

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

25 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่จังหวัดทุกจังหวัดโดยให้คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และสะอาด

กรกฎาคม

27

2017

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี

25 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น จังหวัดนนทบุรี เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 21 ตุลาคม 2560 ซึ่งผลการพิจารณา ปรากฏว่า นายพีระพัฒน์ ยันต์แดง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่น

กรกฎาคม

27

2017

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ 904 (ติวานนท์)

25 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมแผนกเรือยนต์หลวง ติวานนท์ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ 904 (ติวานนท์)

กรกฎาคม

27

2017

เปิดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ CentralPlaza WestGate : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังทรงเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช