คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดการองค์ความรู้ KM

มิถุนายน

15

2017

การจัดการความรู้ (Konwledge Management) : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

การจัดการความรู้ (Konwledge Management) : สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แผนที่ 1 ถอดองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบเจ้าของศูนย์เรียนรู้ ผู้จัดการแปลงใหญ่ หรือสมาชิกแปลงใหญ่ แผนที่ 2 เก็บรักษาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ >Download ที่นี่< จัดทำโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี Nonthaburi Provincial Agricultural Extension Office

มิถุนายน

14

2017

องค์ความรู้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

องค์ความรู้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก – สนุบสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 (2553) พัฒนาภาคการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสามารถลดมลภาวะได้อย่างต่อเนื่อง จัดทำโดย คณะทำงานจัดการความรู้จังหวัดนนทบุรี Download ที่นี่

มิถุนายน

14

2017

องค์ความรู้การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์ความรู้การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – สนุบสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 (2553) พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จัดทำโดย คณะทำงานจัดการความรู้จังหวัดนนทบุรี Download ที่นี่

มิถุนายน

14

2017

องค์ความรู้การสร้างเครือข่าย

องค์ความรู้การสร้างเครือข่าย – สนุบสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 (2553) พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีมีความปลอดภัย จัดทำโดย คณะทำงานจัดการความรู้จังหวัดนนทบุรี Download ที่นี่

มิถุนายน

14

2017

ฐานข้อมูลความรู้ภายในหน่วยงาน จากแบบฟอร์สร้างและแสวงหาความรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่าย

ฐานข้อมูลความรู้ภายในหน่วยงาน จากแบบฟอร์สร้างและแสวงหาความรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่าย Download ที่นี่

มิถุนายน

14

2017

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 437/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 437/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) จังหวัดนนทบุรี Download คำสั่งจังหวัดนนทบุรีได้ที่นี่