คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียแบบแยกระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ

เปิดอ่าน 48 views

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการน้ำเสียแบบแยกระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ซึ่งแผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในส่วนของการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านการบริหารจัดการ และการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียและการดูแลรักษา เพื่อให้สามารถบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
💧 สำหรับการจัดการน้ำเสียแบบแยกระบบ ประกอบด้วย ถังเติมอากาศ โดยมีขบวนการคือ การรวมน้ำเสียเข้าสู่กระบวนการบำบัดเริ่มจากถังปรับสมดุล ซึ่งมีเครื่องกวนผสมทำหน้าที่ปรับสภาพน้ำเสียในถังเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการบำบัดและเครื่องเติมอากาศและตัวกลางพลาสติกสำหรับเป็นที่ยึดเกาะของจุลินทรีย์การบำบัดน้ำเสียจะใช้การบำบัดแบบชีวภาพ โดยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศในการกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำสีย ส่วนน้ำเสียเมื่อผ่านการบำบัดจากถังเติมอากาศแล้วจะใหลไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลินทรีกับน้ำใสออกจากกันจากนั้นน้ำใสจะใหลไปสู่ถังรับน้ำฝนผ่านการบำบัดในขั้นตอนนี้จะมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และน้ำใสจากถังตกตะกอนส่วนหน่งจะเข้าสู่กระบวนการผลิตน้พสะอากเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อาทิ รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ใช้ดับเพลิง และบางพื้นที่ใช้ล้างตลาดของเทศบาลเป็นต้น
✍ ข่าว / 📸 ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี