คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา

เปิดอ่าน 47 views

นบ0017.2/ว2769 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2566 วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว(กมธ1) 009/ว2077 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 

 

2.สำเนาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา