คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร และการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขั้นกรรมาธิการ

เปิดอ่าน 78 views

นบ 0017.2/ว2080 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3617 ลว 23 พ.ค.65  

2.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว3777 ลว 30 พ.ค.65 

3.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1475/2565 ลว 7 มิ.ย.65