คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ผู้ว่าฯ นนท์ ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมฯ หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด และ อปท.

เปิดอ่าน 141 views

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ทั้งในระดับจังหวัดและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่มีตนเองเป็นประธานกรรมการ มีหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นกรรมการ รวมทั้งมีคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว เพื่อยกระดับการประเมิน ITA ของจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
📶 สำหรับผลการวิเคราะห์สถานการณ์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนการประเมิน ITA เฉลี่ยร้อยละ 94.09 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ได้คะแนนการประเมิน ITA เฉลี่ยร้อยละ 88.98 ซึ่งจากการวิเคราะห์ของสำนักงาน ป.ป.ช. พบว่า การประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อยู่ในพื้นที่สีฟ้า คือ มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผลการประเมิน ITA เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และมีมาตรการดำเนินการอยู่ในระดับที่ต้องรักษามาตรฐาน และติดตามประเมินผลให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ และยกระดับให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
📌 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีจะอยู่ในระดับที่ดี แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรียังคงให้ความสำคัญกับภารกิจดังกล่าว โดยมีการจัดประชุมคณะทำงานฯ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
************
ที่่มา : สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
22 เมษายน 2565