คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

เปิดอ่าน 961 views

ที่ นบ 0017.2/ว297 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

 

ที่ นบ 0017.2/ว 298 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7767 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563