คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 564 views

ที่ นบ 0017.2/ว 4633 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การกำหนดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (ตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

 

2.เป้าหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (ตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 – 2565)