คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 281 views

นบ 0017.2/ว 4239 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fDb2SmQIHMdXl1-BBmyncVEUcv3zJGvq/view?usp=sharing

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

1.สำเนาแบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.301)

 

2.สำเนาแบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สงป.302)

 

3.สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ว3872 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563