คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 121 views

ที่ นบ 0017.2/ว3691 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.รายงานการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2.สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563

 

3.สำเนาหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว377 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

 

4.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2483/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563