คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เชิญประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา

เปิดอ่าน 214 views

ที่ นบ 0017.2/ว 3505 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัยพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ1) 0009/ว02878 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563