คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เปิดอ่าน 760 views

ที่ นบ 0017.2/ว3235 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน รอง ผอ.รมน.จ.นบ. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

 

 

ที่ นบ 0017.2/ว3236 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

 

ที่ นบ 0017.2/ว 3237 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน  ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งค์นี้

 

https://drive.google.com/drive/folders/1m2l5L0dpnerJ6G50lxqDeWdm8cD7q_Nn?usp=sharing