คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร

เปิดอ่าน 296 views

ที่ นบ 0017.2/ว 2851 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง  การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3430 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

2.ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

3.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานติดตามการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร ประจำจังหวัดนนทบุรี