คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 70 views

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0100.02/4320 ลงวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๓

2. บันทึกข้อตกลงการการโอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการฯ