คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 111 views

ที่ นบ 0017.2/ว 2266 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ นร 1117/2533 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม