คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

เปิดอ่าน 112 views

ที่ นบ 0017.2/ว903 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0211.6/ว1043 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

2.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของจังหวัดนนทบุรี