คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

เปิดอ่าน 66 views

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน โดยเป็นการดำเนินการเชิงรุก ขยายจุดบริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ตามแนวทางศูนย์ราชการาะดวก (GECC) และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน