คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 764 views

ที่ นบ0017.2/ว638 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 101/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

2.สำเนาโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการที่ 1

 

โครงการที่ 2

 

โครงการที่ 4

 

โครงการที่ 5

 

โครงการที่ 6

 

3.สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563