คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 1,552 views

ที่ นบ 0017.2/ว6056 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาเอกสารนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน) 

2. สำเนาเอกสารผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อวิเคราะห์และทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี พ.ศ.2561-2565

https://drive.google.com/open?id=1OgbOB44tZeqMpVp0lfTtekI_dI15YGJ3

 

3.แแบฟอร์มโครงการแบบย่อ

https://drive.google.com/open?id=1a1UpKkHmkyyPmv16OsTKEtl9ce1PypDF

 

4.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

https://drive.google.com/open?id=1c9L750yCQL67Kje1RYMoIwCK_AltczlU

 

5.แแบฟอร์ม จ1-3 กจ 1-3

https://drive.google.com/open?id=0B9JStcI8EwLWeVVheXp2Wk02ZXd3U2dJd3VaakhMNTNSWURn

 

6.แบบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

https://drive.google.com/open?id=19Fn9wn5L3xmPF1pztSd_g0FrQX6DtKoY

 

7.แบบฟอร์มข้อมูลโครงการ 61-64

https://drive.google.com/open?id=1p3Qty0XhjMMY_ikGsL_qnAi-Q8gVB5hA

 

8.แบบฟอร์มสำรวจปัญหาความต้องการ

https://drive.google.com/open?id=1u-pUwYu0nhpkL10K215SNRy2UmlC7v_N