คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

บัญชีนวัตกรรมไทย

เปิดอ่าน 231 views

ที่ นบ0017.2/ว5610 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.2/ว3 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562