คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 493 views

ที่ นบ0017.2/ว5435 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประามณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. สภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ สผ0017.13/1385 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 

2.สำเนาร่างเบื้องต้นรายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563