คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

เปิดอ่าน 260 views

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.2/ง6147 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
  2. แบบรายงาน

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานผล ได้ช้าที่สุดภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562