คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด

เปิดอ่าน 2,790 views

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว5018 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. Powerpoint การประชุม ซักซ้อมแนวทาง 27 สิงหาคม 2562

3. แบบคำขอสนับสนุนโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด

4. แบบเอกสารสรุปวงเงินแบบคำขอ