คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 1,019 views

ที่ นบ 0017.2/ว3348 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน รอง.ผอ.รมน. หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7642 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

2.แบบฟอร์มสำรวจปัญหา ความต้องการ ของการให้บริการประชาชน 

3.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ

4.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ 

5.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 

ที่ นบ 0017.2/ว3349 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.แบบฟอร์มสรุปแผนงานโครงการเชิงพื้นที่ฯ 

2.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ 

3.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 

ที่ นบ 0017.2/ว3350 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.แบบฟอร์มสรุปโครงการที่เกินสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.แบบฟอร์มโครงการแบบย่อ 

3.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย 

 

แบบฟอร์มข้อมูลโครงการปี 61-64 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด