คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง “ชีวิตมีสุข ในวัยสูงอายุ”

เปิดอ่าน 44 views

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ เรื่อง “ชีวิตมีสุข ในวัยสูงอายุ” ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดกำหนดจัดขึ้น โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวรายงาน และมีพระครูวิมลสุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้/รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด วิทยากร ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งในอนาคตผู้สูงวัยจะเป็นประชากรกลุ่มหลักของประเทศ และย่อมส่งผลต่อกำลังแรงงานและสภาวะการผลิตของประเทศ ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมการรองรับต่อสถานการณ์นี้ รวมถึงดูแลช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ สำหรับผู้สูงวัยเองก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง กระตุ้นการทำงานของประสาทด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำงานเท่าที่กำลังแรงกายจะสามารถกระทำได้ รวมถึงวางแผนหาหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต เพื่อที่จะอยู่เป็นหลักชัยให้กับครอบครัว ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม ทัศนคติที่ดี และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับลูกหลาน ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนผู้เข้ารับการอบรมให้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะจากครัวเรือน , การใช้ถังหมัก รักษ์โลก ฯลฯ เพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดสะอาด ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ชี้ให้เห็นถึงโทษทางอาญาของการเมาแล้วขับ และได้ฝากผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปบอกต่อให้บุคคลในครอบครัวได้รับทราบด้วย