คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 1/2562

เปิดอ่าน 197 views

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน กรมพลาธิการทหารบก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 1/2562 โดยมีนายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีพันเอก วิบูลย์ วิชระพล รองเสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก ผู้แทนจากหน่วย ปตอ.1 พัน 5 ผู้เเทนจากสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ผู้เเทนจากสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองนนทบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบางกร่าง คณะวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี (ศป.ปส.อ.เมืองนนทบุรี) ได้กำหนดดำเนินโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 17 – 28 มกราคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 70 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวในพิธีเปิดว่า รัฐบาลถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย จึงได้ให้โอกาสในการเข้ามารับการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้ผู้เสพเหล่านั้นได้กลับมาเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดทุกคนให้ตั้งใจเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูให้ครบตลอดหลักสูตร แล้วนำสิ่งที่ได้รับจากคณะวิทยากรไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ดูแลครอบครัว ประกอบอาชีพสุจริต ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด รับผิดชอบต่อส่วนรวม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป