คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2 และ 3

เปิดอ่าน 142 views

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และจุดดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2 และ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2 และ 3 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหารโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวชื่นชมว่า กิจกรรมของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติที่ดำเนินการตามหลักการ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ถือได้ว่าเดินมาถูกทางแล้ว จึงขอให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสืบไป โดยเฉพาะ “การคัดแยกขยะ” ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น สามารถนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่หรือขายเป็นการสร้างรายได้ , ขยะพิษ/ขยะอันตรายจะถูกคัดแยกออกจากขยะประเภทอื่น นอกจากนั้น เป็นการลดภาระต้นทุนในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะไม่จำเป็นต้องซื้อถังขยะ/รถเก็บขยะเพิ่มเติม ไม่ต้องจ้างพนักงานเก็บขยะเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ขยะในพื้นที่สาธารณะจะลดน้อยลง สภาพแวดล้อมของชุมชนก็จะดีขึ้น และหากพลังทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม/ผู้ประกอบการ) ขับเคลื่อนการคัดแยกขยะอย่างจริงจังแล้ว จังหวัดนนทบุรีจะเข้าใกล้คำว่า “จังหวัดสะอาด” ได้ในที่สุด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ให้ข้อแนะนำว่า ควรจะมีการเชื่อมโยงไปที่การจัดสวัสดิการชุมชนอื่นๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ , การประกันตนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม , กองทุนจัดการศพ(ฌาปนกิจ)หรือประกันชีวิต , ประกันภัยภาคบังคับ(สำหรับรถยนต์/รถจักรยานยนต์) เป็นต้น ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เชิญชวนให้ร่วมขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ถังดักไขมันแบบง่ายซึ่งสามารถผลิตขึ้นใช้เองได้ , การใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย , การปลูกต้นพุทธรักษาเพื่อบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้น ฯลฯ
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้เริ่มดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมคัดแยกขยะจากครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้หลักการ 3Rs การรณรงค์เชิญชวนให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ/น้ำยาอเนกประสงค์จากขยะอินทรีย์ และกิจกรรมที่สำคัญ คือ การคัดแยกขยะรีไซเคิลไปขายแล้วนำเงินมาจัดตั้งเป็น “กองทุนคัดแยกขยะรีไซเคิล” แล้วนำเงินรายได้มาบริหารจัดการกิจกรรมและมอบเป็นเงินช่วยเหลือแก่สมาชิก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยในปัจจุบันมีชุมชนนำร่องในพื้นที่ จำนวน 7 ชุมชน คือ ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1 , ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 , ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 , ชุมชนบ้านเฉลิมพระเกียรติ , ชุมชนสุขนิรันดร์ , ชุมชนสามชัยอินถนอม และชุมชนวัดสลักใต้