คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เปิดอ่าน 182 views

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนนทบุรี ข้าราชการเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมพิธี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ให้แก่ประชาชน รวมถึงการมอบถังขยะแยกประเภทให้แก่หน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ เช่น ผู้ที่คัดแยกขยะสามารถนำขยะบางประเภทกลับมาใช้ใหม่หรือขายเป็นการสร้างรายได้ นอกจากนั้น เป็นการลดภาระต้นทุนในการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะไม่จำเป็นต้องซื้อถังขยะ/รถเก็บขยะเพิ่มเติม ไม่ต้องจ้างพนักงานเก็บขยะเพิ่มขึ้น ทำให้มีงบประมาณที่จะนำไปใช้พัฒนาด้านอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ขยะในพื้นที่สาธารณะจะลดน้อยลง สภาพแวดล้อมของชุมชนก็จะดีขึ้น และประการสำคัญ คือ หากพลังทั้ง 3 ฝ่าย (ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม/ผู้ประกอบการ) ในทุกพื้นที่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังและขยายผลในวงกว้างต่อไปแล้ว จังหวัดนนทบุรีก็จะเป็นจังหวัดสะอาดได้ในที่สุด
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะให้ถูกต้อง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งกำหนดระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 9 มีนาคม 2562