คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เปิดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดอ่าน 82 views

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีพระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฎโฐ เจ้าอาวาสวัดโตนด อำเภอบางกรวย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสมาชิกครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี (พ่อแม่/ผู้ปกครอง และลูกหลาน) ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คนเข้าร่วมในพิธีด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า “ห้องเรียนพ่อแม่” ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เพราะในปัจจุบันสภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่/ผู้ปกครองจำเป็นต้องเรียนรู้ปรับวิธีในการสั่งสอนเลี้ยงดูลูกหลานอย่างเหมาะสม โดยจะต้องเติมคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก มิใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูอาจารย์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากในแต่ละวันเด็กจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่/ผู้ปกครองมากที่สุด ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ทำตามพฤติกรรมและทัศนคติต่างๆจากพ่อแม่/ผู้ปกครอง ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้สอดแทรกเรื่อง “จังหวัดสะอาด” แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเชิญชวนให้ดำเนินการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งกล่อมเกลาลูกหลานให้รักความสะอาด และเอาใจใส่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมด้วย