คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ

เปิดอ่าน 105 views

ที่ นบ 0017.2/ว6103 ลว 30 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด่วนที่สุด นร1120(กจย01)/444 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ