คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

เปิดอ่าน 471 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรีด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5814 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

  1. สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.1 (นฐ)/ว 068 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 
  2. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
  3. รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล