คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น

เปิดอ่าน 102 views

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (PW) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแสดงผลงานโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเกษตรกร/ผู้แทนชุมชนที่เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร เข้าร่วมในพิธีด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานดีเด่นของแต่ละอำเภอตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561
จังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) โดยมีชุมชนจำนวน 65 ชุมชนที่ยื่นข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเงินและผ่านการอนุมัติงบประมาณโครงการรวม 80 โครงการ ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดการประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินผลการประกวดคัดเลือกชุมชนดีเด่นและโครงการดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ชุมชนดีเด่น ได้แก่ ชุมชนไทรม้าเหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี
2. โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรดีเด่น ได้แก่
2.1 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า ชุมชนไทรม้าเหนือ อำเภอเมืองนนทบุรี
2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โครงการผลิตเห็ดบ้านหัวเตย ของกลุ่มผลิตเห็ดชุมชนท่าอิฐที่ 2 อำเภอปากเกร็ด
2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โครงการเลี้ยงแพะนม ของกลุ่มแพะนม 2 ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง
2.4 รางวัลชมเชย ได้แก่
– โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เขตร้อน ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลหนองเพรางาย ชุมชนหนองเพรางาย 1 อำเภอไทรน้อย
– โครงการปลูกเลี้ยงหน้าวัวตัดดอก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกิ่งไม้แปรรูป ชุมชนคนรักมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
– โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบางม่วง ของชุมชนบ้านบางม่วง 1 อำเภอบางใหญ่