คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการจัดงาน (Event) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 101 views

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำปฏิทินการจัดงาน (Event) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดปฏิทินในการจัดงาน (Event) ต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องร้อยเรียงกันไป  ซึ่งการกำหนดปฏิทินการจัดงานนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารการจัดงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  อีกทั้ง ยังจะทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถบูรณาการบางกิจกรรม/โครงการร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดพลังในการจัดงานให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้น ปฏิทินการจัดงานจะเป็นประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอีกด้วย