คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 771 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0017.2/ว5208 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดนนทบุรี 

2.สำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.สำเนาโครงการโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 ของจังหวัดนนทบุรี

3.1 โครงการที่ 1   

3.2 โครงการที่ 2   

3.3 โครงการที่ 3   

3.4 โครงการที่ 4   

3.5 โครงการที่ 5   

3.6 โครงการที่ 6  

3.7 โครงการที่ 7   

3.8 โครงการที่ 8   

3.9 โครงการที่ 9   

3.10 โครงการที่ 10 

3.11 โครงการที่ 11

 

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2942/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราขการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่นใดในกำกับดูแลของกระทรวง/กรมที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนเพื่อดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

คำสั่งที่ 2942/2561 ไฟล์ PDF

คำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่2942_2561