คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ

เปิดอ่าน 109 views

วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี (ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา)  โดยมีนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และมีนางสุทธิศรี วงษ์สมาน อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยรองศึกษาธิการภาค 1  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1,เขต 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี  ผู้บริหารสถานศึกษา  หน่วยงานทางการศึกษา  ประธานหอการค้าจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง  ภาคเอกชน  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี เป็นกรอบกว้างๆในการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา ได้นำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรีไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีให้ดียิ่งขึ้นไป สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “นนทบุรี นครแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน”