คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัยเรื่อง “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุร

เปิดอ่าน 36 views

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 15.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น”  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ศึกษาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่งในปัจจุบันและแผนพัฒนายุทธศาสตร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น ศึกษาระบบโลจิสติกส์การไหลของสินค้า และข้อมูลสำหรับการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการระบบโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรีด้วย