คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 25 รายที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 53 views

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 25 รายที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี และผู้ที่ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 1 ราย โดยมีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดจากการทำงาน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ “ครองตน ครองคน ครองงาน” สรุปได้ว่า
1. ครองตน : การเป็นข้าราชการจะต้องครองตนอย่างเหมาะสม โดยจะต้องยึดถือความพอเพียง ความพอดี วางแผนชีวิตและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม ใช้ชีวิตกินอยู่ตามสมควรแก่ฐานานุรูป เพราะถ้าไม่มีความพอเพียงแล้ว จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียความสง่างามของการเป็นข้าราชการ
2. ครองคน : ข้าราชการบรรจุใหม่จะต้องเรียนรู้ปรับตัวเข้ากับองค์กรให้ได้ เพราะในการทำงานจะต้องพบกับคนในหลายระดับ ทั้งคนที่เป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกัน ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชน ดังนั้น ข้าราชการจะต้องวางตนให้เหมาะสมกับคนทุกระดับ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้สามารถครอง (ใจ) คนได้แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป นอกจากนั้น ไม่ว่าจะทำงานอยู่ ณ ที่แห่งใด ขอให้สร้าง “อนุสรณ์แห่งคุณงามความดี” เอาไว้ ณ ที่แห่งนั้นด้วย
3. ครองงาน : ข้าราชการจะต้องมีฉันทะ คือ มีความรักในงาน/ตำแหน่งที่ทำ และตั้งใจทำงานนั้นให้ดีที่สุด โดยจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในระเบียบกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะทำให้สามารถครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้แนะนำเกี่ยวกับหลักเบื้องต้นในการร่างหนังสือราชการ โดยขอให้ถือตามหลัก “ด้วย เพื่อ จึง” กล่าวคือ “ด้วย” หรือ “ตามที่” เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเป็นมาของเรื่อง , “เพื่อ” เป็นส่วนที่กล่าวถึงความมุ่งหมายของเรื่อง และ “จึง” เป็นส่วนที่กล่าวถึงข้อสั่งการ/ข้อประสานงาน