คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒ ในท้องที่อำเภอไทรน้อย

เปิดอ่าน 49 views

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี คณะทำงาน ชุดที่ ๒ ออกติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ ๒ ในท้องที่อำเภอไทรน้อย โดยลงพื้นที่ตรว่จติดตาม ดังนี้
๑. โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบเขตร้อนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลหนองเพรางาย บ้านหนองสามบาท หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเพรางาย
๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬาประจำหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย บ้านตลาดมะเกลือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเพรางาย
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการด้วย